KONFERENCJA LITERATUROZNAWCZA – II Międzynarodowa Konferencja Naukowa – „Zygmunt Gloger. Pisarz, myśliciel, uczony”

KONFERENCJA LITERATUROZNAWCZA – II Międzynarodowa Konferencja Naukowa – „Zygmunt Gloger. Pisarz, myśliciel, uczony”

ZAGADNIENIA BADAWCZE KONFERENCJI:

• Gloger jako przykład XIX-wiecznego naukowca i literata, piśmiennika i publicysty.
•Naukowe pasje Glogera: historia, archeologia, etnografia, folklorystyka, geografia, historia sztuki, języko- i literaturoznawstwo (i inne).
•Metodologia prac Glogera.
•Świat ziemiański z pogranicza Wielkiego Księstwa Litewskiego i Korony Królestwa Polskiego.
• Rodzina Glogerów: genealogia, tradycje, pamięć rodu, kontakty z innymi rodzinami ziemiańskimi.
• Gloger wobec narodów Europy Środkowo-Wschodniej: Litwinów, Białorusinów, Ukraińców, Niemców, Rosjan i innych; wpływ Glogera na te kultury.
• Encyklopedia staropolska ilustrowana jako XIX-wieczna summa wiedzy o Rzeczypospolitej Obojga Narodów: aktualność, rewizje haseł, tradycja gatunkowa.
• Gloger jako kolekcjoner.
• Wyobrażenia o świecie i przemianach cywilizacyjnych w pismach Glogera.
• Dzieła Glogera w przekładach na inne języki i w wydaniach zagranicznych.
• Rola ilustracji, grafiki, fotografii w pracach twórcy z Jeżewa; Gloger-rysownik.
• Kategorie „ludu”, „narodu”, „państwa” w myśli pisarza i refleksji XIX-wiecznego ziemiaństwa.
• Staropolskie silvae rerum w pismach i myśli Glogera oraz ich tradycja w świecie XIXwiecznego ziemiaństwa.
• Glogerowskie „miejsca”: Jeżewo, Tykocin, Białystok, Grodno, Warszawa, Kraków i inne.
• Swoistość dorobku Glogera na tle przedstawicieli innych nauk humanistycznych i społecznych XIX wieku; twórczość Glogera w ujęciu metod interpretacyjnych współczesnej humanistyki; Gloger na tle XXI-wiecznych ujęć nowożytności i symptomów nowoczesności.
• Recepcja naukowa i literacka pism Glogera od XIX wieku po współczesność.

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI:

Prof. Kamila Budrowska – Uniwersytet w Białymstoku
Prof. Bogusław Dopart – Uniwersytet Jagielloński
Prof. Halina Krukowska – Uniwersytet w Białymstoku
Pani Liliana Gloger – Szczytno
Prof. Julian Maślanka – PAU, Uniwersytet Jagielloński
Prof. Lucjan Suchanek – PAU, Uniwersytet Jagielloński – Przewodniczący
Prof. Irena Szczepankowska – Uniwersytet w Białymstoku – Przewodnicząca
Prof. Violetta Wejs-Milewska – Uniwersytet w Białymstoku
Prof. Anna Wydrycka – Uniwersytet w Białymstoku Prof. Kazimierz Korus – PAU. Wydział I Filologiczny
Pani Magdalena Zawidzka-Kwiatkowska – Warszawa

KOMITET ORGANIZACYJNY:

Prof. Jarosław Ławski – Uniwersytet w Białymstoku, PAU – Przewodniczący
Dyr. Jolanta Gadek – Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego – Wiceprzewodnicząca
Dr Łukasz Zabielski – Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego – Sekretarz
Dr Michał Siedlecki – Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego – Sekretarz
Dr Kamil K. Pilichiewicz – Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego – Sekretarz
Dr hab. Anna Janicka, prof. UwB – ZFBI, Kolegium Literaturoznawstwa
Dr Krzysztof Korotkich – KBF „Wschód – Zachód” Dr Marcin Bajko – KBF „Wschód – Zachód”
Dr Anna Maroń – Kolegium Literaturoznawstwa UwB
Mgr Irena Szewczenko – ZFBI, Wydział Filologiczny UwB
Mgr Joanna Godlewska – Uniwersytet w Białymstoku
Mgr Bożena Poniatowicz – Uniwersytet w Białymstoku