NAWA. Polskie Powroty – zapraszamy do składania wniosków!

NAWA. Polskie Powroty – zapraszamy do składania wniosków!

Narodowa agencja wymiany akademickiej otwiera nabór wniosków w programie polskie powroty. Program umożliwia polskim naukowcom powrót do kraju i zatrudnienie na uczelniach i w instytutach, a od tego roku także zdobycie grantu startowego na badania naukowe z zakresu badań podstawowych finansowanego ze środków narodowego centrum nauki.

– Dzięki programowi Polskie Powroty otrzymałem możliwość stworzenia własnej międzynarodowej grupy badawczej i samodzielnej pracy naukowej – mówi dr Jan Stanek, który w ramach Programu Polskie Powroty został zatrudniony w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego. W ubiegłym roku wrócił on z ośrodka naukowego we Francji.

W tym roku Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłasza trzecią edycję programu. Celem Polskich Powrotów jest umożliwienie wyróżniającym się polskim naukowcom powrotu do kraju i podjęcie przez nich zatrudnienia w polskich uczelniach, instytutach naukowych czy instytutach badawczych. Program tworzy powracającym naukowcom optymalne warunki prowadzenia w Polsce badań naukowych lub prac rozwojowych na światowym poziomie. Środki uzyskane w ramach Polskich Powrotów zapewniają wynagrodzenie dla powracającego naukowca, a także umożliwiają stworzenie grupy projektowej (zespołu badawczego).

Nowości w Polskich Powrotach

Od tego roku możliwe jest także uzyskanie dofinansowania prowadzenia badań podstawowych. Granty na badania podstawowe (tzw. komponent badawczy) to dodatkowe finansowanie najlepszych projektów, jakie zostaną wyłonione w tegorocznej edycji programu Polskie Powroty, do wykorzystania w ciągu pierwszych 18 miesięcy realizacji projektu przez powracającego do kraju naukowca i jego zespół projektowy. Ich przyznanie jest możliwe dzięki porozumieniu o współpracy, jakie we wrześniu 2019 r. zawarły dwie agencje podlegające Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Na początku tego roku (2 stycznia) NAWA i NCN podpisały aneks do porozumienia, który mówi o współpracy w realizowaniu programu Polskie Powroty. Porozumienie oraz aneks w imieniu NAWA podpisał dyrektor Łukasz Wojdyga, a w imieniu NCN – dyrektor prof. Zbigniew Błocki.

Z Singapuru do kraju

Dotychczas w ramach Polskich Powrotów do pracy naukowej na polskich uczelniach i w instytutach powróciło 42 naukowców z ośrodków m.in. w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji, Danii, Hiszpanii, Niemczech, Austrii, Szwajcarii oraz Japonii, Singapurze, Korei Południowej. Pracują w polskich ośrodkach m.in. w Warszawie, Gdańsku, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu i Szczecinie.

Termin zakończenia składania wniosków w trzeciej edycji Polskich Powrotów mija 31 marca 2020 r.

Kto może złożyć wniosek?

Z wnioskami o finansowanie w ramach programu mogą występować podmioty planujące zatrudnić powracających naukowców takie jak:

 • uczelnie
 • instytuty naukowe PAN
 • instytuty badawcze
 • międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Polska Akademia Umiejętności;
 • instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz
 • inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły, posiadające kategorię naukową.

Jakie koszty są finansowane w ramach programu?

W ramach programu finansowane będą działania związane z powrotem do kraju polskich naukowców oraz tworzeniem przez nich własnej grupy projektowej:

 • wynagrodzenie powracającego naukowca;
 • wynagrodzenia członków grupy projektowej;
 • przesiedlenie powracającego naukowca oraz osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym;

A także opcjonalnie finansowanie:

 • adaptacji i organizacji miejsca pracy oraz przygotowania zaplecza badawczego powracającego naukowca oraz członków grupy projektowej;
 • koszty badań naukowych z zakresu badań podstawowych (tzw. komponent badawczy) finansowane ze środków NCN.

Ile wynosi finansowanie projektu?

Możliwe jest dofinansowanie w wysokości do 2 270 000 zł, jeśli projekt nie obejmuje komponentu badawczego. W przypadku, gdy projekt obejmuje  również dofinansowanie badań naukowych, maksymalne finansowanie wynosi 2 220 000 zł ze środków NAWA oraz 200 000 zł ze środków NCN.

Jaki jest czas realizacji finansowanego projektu?

Projekty w ramach Programu mogą być realizowane przez okres nie krótszy niż 36 miesięcy i nie dłuższy niż 48 miesięcy. Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu określa Wnioskodawca. Realizacja projektu może rozpocząć się nie wcześniej niż 1 października 2020 r. i nie później niż 30 września 2021 r.

Regulamin oraz szczegółowe informacje i dokumenty

Wnioski przyjmowane są w formie elektronicznej 

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW!

DLACZEGO WARTO? PRZECZYTAJCIE WYPOWIEDŹ LAUREATA POLSKICH POWROTÓW!

Więcej informacji:

NAWA ulotka Polskie Powroty2020 PL
NAWA-ulotka-Polskie-Powroty-2020-EN
NAWA_Ulam_e-leaflet