Wybory dyrektora Kolegium

Wybory dyrektora Kolegium

Białystok, 7 września 2020 r.

Szanowni Państwo
Pracownicy Kolegium Językoznawstwa
oraz Pracownicy Kolegium Literaturoznawstwa

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, iż:

1) zgodnie z § 167b ust. 3 Statutu Uniwersytetu w Białymstoku do 15 września br. należy zgłaszać kandydatów na dyrektora kolegium na lata 2020–2024;

2) pismo zawierające zgłoszenie wraz z załączoną pisemną zgodą proponowanego kandydata należy dostarczyć do Sekretariatu Wydziału Filologicznego w terminie do 15 września br.; pismo powinno być podpisane przez zgłaszającego z podaniem imienia, nazwiska i stopnia/ tytułu wraz z nazwą katedry i zakładu/ pracowni;

3) zgłoszenia mogą być przesyłane tylko z domeny uwb.edu.pl do 14 września br., a oryginały dokumentów należy dostarczyć w terminie do 15 września br.

Z wyrazami szacunku,
Prof. dr hab. Jarosław Ławski
Dziekan Wydziału Filologicznego