UWAGA WSZYSCY STUDENCI!

UWAGA WSZYSCY STUDENCI!

Proszę regularnie sprawdzać poczty USOS, śledzić komunikaty pojawiające się na stronie Uczelni i Wydziału oraz pozostawać w kontakcie z Opiekunem swojego rocznika.

PONIŻEJ AKTUALNE BARDZO WAŻNE INFORMACJE.

UWAGA STUDENCI WYŻSZYCH ROCZNIKÓW!

Od poniedziałku 12 października 2020 r. zwiększona zostaje liczbę zajęć prowadzonych w trybie zdalnym na wyższych rocznikach na wszystkich kierunkach prowadzonych na naszym Wydziale.

W trybie pracy zdalnej od poniedziałku 12 października 2020 r. odbywać się będą wszystkie zajęcia objęte programem studiów prowadzone na  wyższych rocznikach (dotyczy to  studiów I i II stopnia) na wszystkich kierunkach i modułach specjalizacyjnych prowadzonych na Wydziale Filologicznym. 

Zmiana trybu pracy dotyczy zajęć, które od 1 października do dziś odbywały się w formie kontaktu bezpośredniego (stacjonarnie). Są to seminaria  licencjackie na III-im  roku  na studiach I-go stopnia i magisterskie na II-im roku na studiach II-go stopnia prowadzone na kierunkach filologia (na wszystkich modułach specjalizacyjnych)   i  filologia polska.  Decyzja ta obejmuje także zajęcia z praktycznej nauki lub znajomości języka na II-ich rocznikach studiów II-go stopnia na kierunku filologia (moduły specjalizacyjne: filologia angielska, filologia  angielska z elementami translatoryki i filologia rosyjska – przekładoznawstwo)  oraz wybranych przedmiotów na II-im  roku na studiach II-go stopnia na kierunku filologia polska.

UWAGA STUDENCI PIERWSZYCH ROCZNIKÓW!

Zajęcia na wszystkich pierwszych rocznikach studiów I i II stopnia  odbywać się będą, do  czasu wprowadzenia innych regulacji, na dotychczasowych zasadach, tj. w formie hybrydowej: wykłady w formie zdalnej (wymogi analogiczne do tych opisanych powyżej), a ćwiczenia, laboratoria i konwersatoria  w formie stacjonarnej.

W momencie pojawienia się stosownych odgórnych wytycznych forma pracy studentów pierwszych roczników może także ulec zmianie z hybrydowej na zdalną. Jeśli taka zmiana nastąpi zostaną Państwo o niej niezwłocznie poinformowani. Na dziś w przypadku zajęć dydaktycznych prowadzonych na wszystkich pierwszych rocznikach na naszym Wydziale pozostajemy przy formie pracy ustalonej  na dzień 1 października (tj. hybrydowej, opisanej powyżej). 

Prodziekan ds. dydaktycznych,
Ewa Lewicka-Mroczek