Publiczna obrona rozprawy doktorskiej Mgr Joanny Wrony-Malskiej

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej Mgr Joanny Wrony-Malskiej

Zgodnie z § 7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19.01.2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 261.) w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

Senat Uniwersytetu we Białymstoku
uprzejmie zawiadamia, że w dniu 25 listopada 2020 r. o godz. 11.15
odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w formie zdalnej
mgr Joanny Wrony-Malskiej
pt.  Leksyka profesjolektu funkcjonariuszy podlaskiej straży granicznej

Promotor:
Prof. dr hab. Lilia Citko

Recenzenci:
Dr hab. Edyta Manasterska-Wiącek, prof. UMCS
Dr hab. Radosław Kaleta, Uniwersytet Warszawski

Rozprawa została wyłożona do wglądu w sekretariacie Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku, Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, p. 83.

Streszczenie rozprawy, łącznie z recenzjami, zostało zamieszczone na stronie internetowej:
Streszczenie
Recenzja 1
Recenzja 2

Udział w części jawnej obrony możliwy jest za pośrednictwem platformy Blackboard: https://eu.bbcollab.com/guest/76f30900397c4cdf9a3a2f31d7ce1160

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej zostanie przeprowadzona w formie zdalnej zgodnie z  Zarządzeniem nr 97 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie wytycznych dotyczących organizacji publicznej obrony rozprawy doktorskiej oraz przeprowadzania egzaminów doktorskich w przewodach doktorskich i weryfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK w formie zdalnej w Uniwersytecie w Białymstoku.

Białystok, dnia 12.11.2020 r.

Przewodniczący Senatu Uniwersytetu w Białymstoku
Prof. dr hab. Robert W. Ciborowski