Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Bożeny Bolesty-Wrony

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Bożeny Bolesty-Wrony

Zgodnie z §7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19.01.2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 261.) w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

Senat Uniwersytetu we Białymstoku uprzejmie zawiadamia, że w dniu 16 grudnia 2020 r. o godz. 11.30 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w formie zdalnej

mgr Bożeny Bolesty-Wrony pt. Nazewnictwo zegarków rosyjskich (aspekt lingwopragmatyczny i dyskursywny)

Promotor:
Dr hab. Vladimir Zaika

Recenzenci:
Dr hab. Oleg Leszczak, prof. UJK
Dr hab. Marek Marszałek, prof. UKW

Rozprawa została wyłożona do wglądu w sekretariacie Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku, Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, p. 83.

Streszczenie rozprawy, łącznie z recenzjami, zostało zamieszczone na stronie internetowej:
https://filologia.uwb.edu.pl/index.php/przewody-doktorskie/

Udział w części jawnej obrony możliwy jest za pośrednictwem platformy Blackboard: https://eu.bbcollab.com/guest/73825d73fb814fc292ed8cbb5f4e65e9

Link do rozprawy:
Rozprawa

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej zostanie przeprowadzona w formie zdalnej zgodnie z Zarządzeniem nr 97 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie wytycznych dotyczących organizacji publicznej obrony rozprawy doktorskiej oraz przeprowadzania egzaminów doktorskich w przewodach doktorskich i weryfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK w formie zdalnej w Uniwersytecie w Białymstoku.

Białystok, dnia 3.12.2020 r.

Przewodniczący Senatu Uniwersytetu w Białymstoku
Prof. dr hab. Robert W. Ciborowski