Radio Wolna Europa na emigracyjnych szlakach pisarzy

Radio Wolna Europa na emigracyjnych szlakach pisarzy

KIEROWNIK: dr hab. Violetta Wejs-Milewska, prof. UwB
ŹRÓDŁO FINANSOWANIA: Komitet Badań Naukowych
OKRES REALIZACJI: 2003–2007
NUMER PROJEKTU: 1 H01C 007 27
(https://nauka-polska.pl/#/profile/research?id=229601&_k=kqps2t)
BUDŻET: 38 000 zł

OPIS
Celem badań była analiza działalności Głosu Wolnej Polski Radia Wolna Europa jako instytucji, ze szczególnym uwzględnieniem realizowanej przez Głos Wolnej Polski strategii kulturalnej. Strategię tę prześledzono na konkretnych przykładach twórców, którzy z radiem na emigracji związali swoją aktywność intelektualną, dziennikarską i pisarską, a mianowicie: Romana Palestra, Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Czesława Straszewicza, Tymona Terleckiego oraz Tadeusza Nowakowskiego. Pisarstwo radiowe wymienionych autorów, zróżnicowane gatunkowo (słuchowisko radiowe, reportaż, felieton krytyczny, gawęda) omówione zostało z jednej strony w kontekście konwencji radiowej, a z drugiej – w odniesieniu do ich twórczości ’właściwej’, czyli stricte literackiej i – w wypadku Romana Palestra – muzycznej. Palester, kompozytor i krytyk muzyczny, został również publicystą działu kulturalnego RWE i tzw. pisarzem radiowym. Osobne a ważkie zagadnienie stanowi egzystencjalne, społeczne i polityczne usytuowanie emigrantów i jego wpływ na wybór określonej problematyki prezentowanej w radio. Podstawę badań stanowiły taśmy radiowe, skrypty audycji (z archiwum RWE) oraz archiwalia w/w autorów zdeponowane w kraju i za granicą.

NAJWAŻNIEJSZA PUBLIKACJA:

  • Violetta Wejs-Milewska, Radio Wolna Europa na emigracyjnych szlakach pisarzy. Gustaw Herling-Grudziński, Tadeusz Nowakowski, Roman Palester, Czesław Straszewicz, Tymon Terlecki, Kraków 2007, s. 764.