Kontynuacja krytycznych edycji wybitnych, zapomnianych dzieł XIX-wiecznej polskiej literatury romantycznej w Naukowej Serii Wydawniczej „Czarny Romantyzm” w XII tomach

Kontynuacja krytycznych edycji wybitnych, zapomnianych dzieł XIX-wiecznej polskiej literatury romantycznej w Naukowej Serii Wydawniczej „Czarny Romantyzm” w XII tomach

KIEROWNICY: dr hab. Halina Krukowska, prof. UwB; dr hab. Piotr Stasiewicz, prof. UwB
ŹRÓDŁO FINANSOWANIA: Narodowy Program Rozwoju Humanistyki (moduł „Dziedzictwo narodowe”)
OKRES REALIZACJI: 2018–2022
NUMER PROJEKTU: 81 11H 17 0222 85 (nr umowy 0222/NPRH6/H11/85/2018)
BUDŻET: 644 600 zł

OPIS
Głównym celem projektu jest wznowienie naukowej, krytycznej edycji zapomnianych dzieł literackich należących do nurtu „czarnego romantyzmu”, który rozwijał się w polskiej literaturze powstającej na pograniczu, na kresach wschodnich. „Czarny romantyzm” to jeden z najważniejszych nurtów w literaturze romantyzmu polskiego, angielskiego i niemieckiego, charakteryzujący się pesymistyczną, ciemną, mroczną wizją świata: egzystencji człowieka, natury i kultury, bytu i historii. Jak przypomina Halina Krukowska, nurt ten stanowi swoisty wyróżnik polskiego romantyzmu, łączy się bowiem z pierwiastkiem regionalnym, orientalnym, wydając wspaniałe dzieła klasyków tzw. „ukraińskiej szkoły w poezji polskiej”. Zgodnie z założeniami projektu, przedmiotem opracowań w kolejnych tomach będą zarówno dzieła polskie, jak i te z pogranicza polsko-ukraińsko-białorusko-litewskiego, a wśród nich także teksty pozostające do tej pory w rękopisach. To m.in. utwory Anny Mostowskiej, Karoliny Proniewskiej, Erazma Słowackiego, Jana Barszczewskiego, Michała Chodźki, Erazma Izopolskiego, Zenona Fisza, a także antologia wszystkich polskich przekładów XVIII- i XIX-wiecznych Pieśni Osjana Jamesa Macphersona.

PUBLIKACJE (PRACE EDYTORSKIE)

  • Zenon Fisz, Opowiadania i krajobrazy. Szkice z wędrówek po Ukrainie , wstęp i red. M. Nalepa, J. Ławski, Białystok 2019.
  • Jan Barszczewski, Szlachcic Zawalnia, czyli Białoruś w fantastycznych obrazach, wstęp J. Ławski, J. Godlewska, B. Kuryłowicz, red. B. Kuryłowicz, J. Ławski, Białystok 2019.
  • Erazm Słowacki, Pisma zebrane, wstęp Ł. Zabielski, W. Korotki, J. Ławski, red. J. Ławski, Ł. Zabielski, Białystok 2020.
  • Paulin Święcicki, Pisma prozą , wstęp K. Korotkich, R. Radyszewski, J. Ławski, red. K. Korotkich, K. Rutkowski, Białystok 2020.

WYBRANE ARTYKUŁY NAUKOWE

  • Jarosław Ławski, Hiatus. Krasiński noetyczny, w: Krasiński. Żywioły kultury, żywioły natury. Studia, red. M. Burzka-Janik, J. Ławski, Białystok–Opole 2019, s. 41–57.
  • Jarosław Ławski, Ironia i nihilizm. Figura bibliotekarza w „Posłuchaniu u Lucypera” Józefa Sękowskiego, „Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo” 2019, nr 8(11), cz. 2, s. 83–94, https://doi.org/10.32798/pflit.69.
  • Paweł Wojciechowski, „Dziennik wewnętrznego doświadczenia”. Melodie pielgrzyma Jana Barszczewskiego, „Wiek XIX” 2019, nr 12, s. 207–218, https://rcin.org.pl/dlibra/publication/128809/edition/130916/content.
  • [w druku] Jarosław Ławski, „Życie sieroty” Jana Barszczewskiego – czarny romantyzm spoza modelu „antagonizmu wieszczów”, „Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo” [2020].