Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Joanny Wrony-Malskiej

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Joanny Wrony-Malskiej

Zgodnie z § 7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19.01.2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 261.) w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

Senat Uniwersytetu w Białymstoku
uprzejmie zawiadamia, że w dniu 24 lutego 2021 r. o godz. 12.45
odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w formie zdalnej

mgr Joanny Wrony-Malskiej

pt.  Leksyka profesjolektu funkcjonariuszy podlaskiej straży granicznej

Promotor:
Prof. dr hab. Lilia Citko

Recenzenci:
Dr hab. Edyta Manasterska-Wiącek, prof. UMCS
Dr hab. Radosław Kaleta, Uniwersytet Warszawski

Rozprawa została wyłożona do wglądu w sekretariacie Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku, Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, p. 83.

Streszczenie rozprawy, łącznie z recenzjami, zostało zamieszczone na stronie internetowej:
https://filologia.uwb.edu.pl/wp-content/uploads/2020/09/Streszczenie-J.-Wrona.pdf
https://filologia.uwb.edu.pl/wp-content/uploads/2020/09/Rec.-prof.-Kaleta.pdf
https://filologia.uwb.edu.pl/wp-content/uploads/2020/09/Rec.-prof.-Kaleta.pdf

Udział w części jawnej obrony możliwy jest za pośrednictwem platformy Blackboard:

https://eu.bbcollab.com/guest/6298109157e3401392f4bd7ee4403549

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej zostanie przeprowadzona w formie zdalnej zgodnie z  Zarządzeniem nr 97 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie wytycznych dotyczących organizacji publicznej obrony rozprawy doktorskiej oraz przeprowadzania egzaminów doktorskich w przewodach doktorskich i weryfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK w formie zdalnej w Uniwersytecie w Białymstoku.

Białystok, dnia 1.02.2021 r.
Przewodniczący Senatu Uniwersytetu w Białymstoku
Prof. dr hab. Robert W. Ciborowski