Publiczna obrona rozprawy mgr Moniki Sobolewskiej

Publiczna obrona rozprawy mgr Moniki Sobolewskiej

Zgodnie z § 7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19.01.2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 261.) w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

Senat Uniwersytetu w Białymstoku
uprzejmie zawiadamia, że w dniu 24 marca 2021 r. o godz. 12.15
odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w formie zdalnej

mgr Moniki Sobolewskiej
pt.  Socjolekt strzelecki na tle polszczyzny ogólnej

Promotor:
Prof. dr hab. Urszula Sokólska

Recenzenci:
Dr hab. Jolanta Migdał, prof. UAM
Prof. dr hab. Artur Rejter

Rozprawa została wyłożona do wglądu w sekretariacie Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku, Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, p. 83.

Streszczenie rozprawy, łącznie z recenzjami, zostało zamieszczone na stronie internetowej:
https://filologia.uwb.edu.pl/index.php/przewody-doktorskie/

Udział w części jawnej obrony możliwy jest za pośrednictwem platformy Blackboard:
https://eu.bbcollab.com/guest/09f1a7715f8c4d428e14d0055abe2c8c

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej zostanie przeprowadzona w formie zdalnej zgodnie z  Zarządzeniem nr 97 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie wytycznych dotyczących organizacji publicznej obrony rozprawy doktorskiej oraz przeprowadzania egzaminów doktorskich w przewodach doktorskich i weryfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK w formie zdalnej w Uniwersytecie w Białymstoku.

Białystok, dnia 4.03.2021 r.

Przewodniczący Senatu Uniwersytetu w Białymstoku
Prof. dr hab. Robert W. Ciborowski