Konkurs tłumaczeniowy TEKST – DYSKURS – KOMUNIKACJA [Zaproszenie]

Konkurs tłumaczeniowy TEKST – DYSKURS – KOMUNIKACJA [Zaproszenie]

OŚRODEK BADAWCZO-DYDAKTYCZNY I TRANSFERU WIEDZY
TEKST – DYSKURS – KOMUNIKACJA
zaprasza do udziału w
KONKURSIE NA NAJLEPSZE TŁUMACZENIE TEKSTU NAUKOWEGO

CELEM KONKURSU JEST:

  • popularyzowanie dokonań anglosaskich tekstologów i badaczy dyskursu w Polsce dzięki tłumaczeniom artykułów poszczególnych naukowców;
  • wspieranie wymiany doświadczeń i przekazywania wiedzy omiędzy między polskimi i anglosaskimi naukowcami.

WARUNKI I PRZYSTĄPIENIA I UCZESTNICTWA W KONKURSIE:

1. Uczestnikami Konkursu mogą być doktoranci oraz studenci studiów
stacjonarnych i niestacjonarnych, podyplomowych wszystkich uczelni
wyższych w Polsce władający biegle językiem angielskim i polskim.

2. Warunkiem udziału w konkursie jest przetłumaczenie jednej strony
tekstu artykułu naukowego z języka angielskiego na język polski w
terminie określonym przez komisję konkursową.

3. Konkurs ma formę pisemną i zostanie przeprowadzony drogą
elektroniczną i pocztową. Nie będzie zatem wymagał osobistego
stawienia się w siedzibie Ośrodka.

4. Uczestnicy mogą przystąpić do konkursu indywidualnie lub w
tandemie. Poszczególne uczelnie może reprezentować więcej niż
jedna grupa konkursowa.

REGULAMIN I PRZEBIEG KONKURSU:

1. Osoby zainteresowane udziałem w konkursie proszone są o
zgłoszenie się drogą mailową DO 20.06.2021 R. na adres:
judytapawliszko@gmail.com.

2. Tekst konkursowy zostanie udostępniony osobom zainteresowanym na
stronie internetowej [1] Ośrodka Badawczo-Dydaktycznego i Transferu
Wiedzy Tekst – Dyskurs – Komunikacja w zakładce „konkursy”.
Uczestnicy powinni w nieprzekraczalnym terminie DO 01.09.2021 R.
(decyduje data stempla pocztowego) przesłać tłumaczenie wspomnianej
strony tekstu na język polski na następujący adres:

Katedra Lingwistyki Stosowanej
Ośrodek Badawczo-Dydaktyczny i Transferu Wiedzy
Tekst –Dyskurs – Komunikacja
Uniwersytet Rzeszowski
35-315  Rzeszów
al. mjr. W. Kopisto 2 B
(Konkurs na najlepsze tłumaczenie tekstu naukowego)

Tłumacz/tłumaczka lub zespół, którego przekład zostanie
najwyżej oceniony, uzyska możliwość na kontynuowanie pracy
tłumaczeniowej. Przedmiotem tłumaczenia będzie artykuł naukowy z
zakresu analizy dyskursu, którego próbkę uczestnicy tłumaczyli w
ramach konkursu.

3. Nagrodą dla zwycięzcy będzie publikacja przetłumaczonego przez
niego wspomnianego tekstu naukowego z zakresu analizy dyskursu na
stronie Ośrodka Tekst –Dyskurs –Komunikacja z możliwością
późniejszego zamieszczenia go w periodyku naukowym Ośrodka _tekst i
dyskurs_ – _text und diskurs_ lub w innym czasopiśmie naukowym
wybranym przez komisję konkursową.

4. Złożone prace konkursowe powinny być podpisane hasłem, a nie
nazwiskiem uczestnika; do pracy należy dołączyć zaklejoną
kopertę opatrzoną hasłem i zawierającą następujące dane: hasło
użyte do podpisu pracy, imię i nazwisko autora pracy, jego
jednostkę organizacyjną, kontaktowy adres mailowy do korespondencji.

5. Po zakończeniu czynności konkursowych nazwisko lub nazwiska
zwycięzców zostaną ogłoszone na stronie internetowej Ośrodka.

6. Termin rozstrzygnięcia konkursu: 21.09.2021R.

7. Po zakończeniu konkursu zwycięzca/zwycięzcy zostanie/ zostaną
poinformowani o szczegółach tłumaczenia artykułu stanowiącego
nagrodę w konkursie.

8. Czas potrzebny na przetłumaczenie ww. publikacji zostanie ustalony
indywidualnie ze zwycięzcą.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 20.06.2021r.

TERMIN NADSYŁANIA PRZETŁUMACZONEGO FRAGMENTU TEKSTU: 01.09.2021R.

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 21.09.2021

W razie niejasności proszę kierować pytania na adres e-mail:
judytapawliszko@gmail.com lub e.lamasz@gmail.com

Dane, które powinny być zawarte w e-mailu zgłoszeniowym :

1. Uczelnia, wydział, instytut lub katedra (adres, telefon, e-mail)
2. Imię i nazwisko bądź imiona i nazwiska uczestników
3. Status (doktorant, student)

ORGANIZACJA KONKURSU:

●        prof. dr hab. Zofia Bilut-Homplewicz
●        dr hab. Anna Hanus, prof. UR
●        dr Ewa Kusz
●        dr Judyta Pawliszko

SKŁAD KOMISJI KONKURSOWEJ:

●        prof. dr hab. Zofia Bilut-Homplewicz
●        dr hab. Anna Hanus, prof. UR
●        dr hab. Lucyna Harmon, prof. UR
●        dr hab. Maria Krauz, prof. UR
●        dr hab. Dorota Osuchowska, prof. UR
●        dr Ewa Kusz
●        dr Dorota Miller
●        dr Judyta Pawliszko

UWAGI KOŃCOWE:

* Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dysponowania pracami
nadesłanymi na konkurs i wykorzystania ich w celu publikacji.
* Treść konkursowa znajduje się na stronie internetowej Ośrodka
Badawczo-Dydaktycznego i Transferu Wiedzy Tekst – Dyskurs –
Komunikacja w zakładce „konkursy”. Format tekstu dostępny na stronie
internetowej został zmieniony dla celów konkursu.
Zwycięzca/zwyciężczyni otrzyma oryginał artykułu.

W imieniu organizatorów:

Koordynator konkursu

prof. dr hab. Zofia Bilut-Homplewicz

Ośrodek Badawczo-Dydaktyczny i Transferu Wiedzy Tekst – Dyskurs
–  Komunikacja
Kolegium Nauk Humanistycznych
Uniwersytet Rzeszowski