Konferencja: Języki słowiańskie w rozwoju i wzajemnych kontaktach

Konferencja: Języki słowiańskie w rozwoju i wzajemnych kontaktach

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Języki słowiańskie w rozwoju i wzajemnych kontaktach

Białystok, 23 września 2021 r. (online)

Konferencja jest kontynuacją w rozszerzonej formule seminarium poświęconego językom ruskim w rozwoju historycznym i kontaktach z polszczyzną, zorganizowanego na Uniwersytecie w Białymstoku we wrześniu 2017 roku.

W obecnej edycji przedmiotem uwagi czynimy ewolucję wszystkich języków słowiańskich: historyczne i współczesne tendencje rozwojowe, obserwowane w poszczególnych językach i dialektach, opisywane także w ujęciu porównawczym z uwzględnieniem kontaktów interlingwalnych.

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń między badaczami zajmującymi się tematyką slawistyczną w polskich i zagranicznych ośrodkach naukowych. Refleksji zostaną poddane zarówno zagadnienia nowe, niedostatecznie zgłębione, jak i tematy już podejmowane, lecz wymagające reinterpretacji bądź rozwinięcia.

Spektrum tematyczne konferencji obejmuje następujące obszary:

  • systemy leksykalno-gramatyczne języków słowiańskich w badaniach synchronicznych i diachronicznych
  • języki słowiańskie i indoeuropejskie w ujęciu porównawczym
  • kontakty języków słowiańskich w perspektywie czasowej i terytorialnej
  • zapożyczenia w językach słowiańskich
  • kulturowe i społeczne aspekty badań języków słowiańskich
  • ewolucja dialektów słowiańskich
  • systemy onimiczne Słowiańszczyzny.

Program

Link do konferencji:
https://us02web.zoom.us/j/85182981857?pwd=b3grNHRzT05uNzQ4SVJEU0pxd0tSUT09