SEMINARIA MAGISTERSKIE

SEMINARIA MAGISTERSKIE

SEMINARIA MAGISTERSKIE
I rok studiów II stopnia
Filologia rosyjska – przekładoznawstwo
r. akad. 2021/20222

SEMINARIA JĘZYKOZNAWCZE:

Prof. dr hab. Leonarda Dacewicz
Zainteresowania badawcze i tematyka seminarium magisterskiego

– Antroponimia (nazewnictwo osobowe) Podlasia i polsko-wschodniosłowiańskiego pogranicza w ujęciu historycznym (pochodzenie nazwisk, ich struktura; częstotliwość występowania nadawanych na chrzcie imion).
– Nazewnictwo mniejszości narodowych Polski północno-wschodniej w przekroju historycznym.
– Lokalne systemy onomastyczne: mikrotoponimia wybranych miejscowości woj. podlaskiego.
– Socjologiczne i językowe aspekty zmiany nazwisk.
– Onomastyka literacka.
– Językoznawstwo porównawcze – polsko-rosyjskie.

W ostatnim okresie studenci piszą ciekawe prace na temat antroponimii Podlasia i Grodzieńszczyzny w II poł. XIX wieku na podstawie ksiąg metrykalneych chrztów dekanatu Białystok i dekanatu Grodno sporządzonych w języku rosyjskim (z okresu zaboru). Księgi są dostępne w Archiwum Archidiecezjalnym w Białymstoku.

Pisane są też prace na temat nazewnictwa (m. in. pochodzenie nazwisk, typy strukturalne) używanego w miejscowości, z której dana osoba pochodzi lub mieszka.

JĘZYKOZNAWSTWO STOSOWANE/ GLOTTODYDAKTYKA (WIEDZA O AKWIZYCJI I NAUCE JĘZYKÓW)

dr hab. Marzanna Karolczuk, prof. UwB
Zagadnienia ogólne

  1. Komparatystyka polsko-rosyjska (analiza porównawcza jednostek leksykalnych, form gramatycznych).
  2. Analiza przysłów rosyjskich (kontekst językowy i kulturowy).
  3. Błędy językowe, leksykalne, ortograficzne w testach leksykalno-gramatycznych, dyktandach i wypracowaniach studentów filologii rosyjskiej – analiza ilościowa i jakościowa.
  4. Strategie (sposoby) uczenia się języków obcych przez studentów filologów różnych kierunków – analiza ilościowa, jakościowa, porównawcza.
  5. Kompetencja gramatyczna, leksykalna, międzykulturowa studentów rusycystów.
  6. Rozwijanie sprawności rozumienia, mówienia, pisania, czytania, umiejętności leksykalnych i gramatycznych na wybranych etapach kształcenia językowego.
  7. Analiza i dobór treści kształcenia językowego (analiza programów nauczania, podręczników).
  8. Nowe technologie a kształcenie językowe.
  9. Elementy kulturowe na lekcji języka rosyjskiego.
  10. Nauczanie języków obcych dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe. Metody nauczania i uczenia się.

Przykłady tematów realizowanych na seminarium magisterskim:

1. Развитие грамматической компетенции студентов русской филологии бакалавриата (на примере категорий глагола). Rozwój kompetencji gramatycznej studentów filologii rosyjskiej studiów licencjackich (na przykładzie kategorii gramatycznych czasownika).
2. Концепция авторского курса делового русского языка. (Koncepcja autorskiego kursu rosyjskiego języka biznesu).
3. Обучение культуре на уроках русского языка в лицее (на примере II Общеобразовательного лицея с белорусским языком обучения в
Бельске Подляском). Nauczanie kultury na lekcjach języka rosyjskiego w liceum (na przykładzie II Liceum Ogólnokształcącym z Białoruskim Językiem Nauczania w Bielsku Podlaskim).
4. Развитие орфографических знаний и умений в области русского языка студентов-русистов бакалавриата. (Rozwój wiedzy i umiejętności z zakresu rosyjskiej ortografii studentów rusycystów studiów licencjackich).
5. Использование Интернет-ресурсов в совершенствовании русского языка в лицее (на примере II Общеобразовательного лицея в Августове). Wykorzystanie źródeł Internetu w doskonaleniu języka rosyjskiego w liceum (na przykładzie II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie).
6. Русский язык в средней школе в Польше и Австрии (сравнительный анализ знаний и умений учеников). Język rosyjski w szkole średniej w Polsce i Austrii (porównawcza analiza wiedzy i umiejętności uczniów).
7. Пословицы и поговорки в процессе формирования коммуникативной компетенции на уроках русского языка в средней школе. Przysłowia i powiedzenia w procesie kształtowania kompetencji komunikacyjnej na lekcjach języka rosyjskiego w szkole średniej.
8. Русские пословицы и поговорки в языковом образовании на русской филологии (анализ знаний студентов). Rosyjskie przysłowia i powiedzenia w kształceniu językowym na filologii rosyjskiej (analiza wiedzy studentów).

SEMINARIA LITERATUROZNAWCZE:

Dr hab. Halina Twaranowicz, prof. UwB
Literatura rosyjska od początków przez dzieje do II poł. XX wieku

W nowym roku akademickim, jak i w poprzednich, proponowany jest szeroki tematyczny zakres materiału do wyboru przy realizacji prac magisterskich – od początków piśmiennictwa staroruskiego i dalszy rozwój poprzez wiek XVII, zwany przejściowym (Siemion Połocki, Awwakum) do nowej literatury w wieku XVIII (Michał Łomonosow, Aleksander Sumarokow, Gawriił Dzierżawin, Mikołaj Karamzin, Wasilij Żukowski i in.), literatury klasycznej XIX wieku (Aleksander Gribojedow, Aleksander Puszkin, Michał Lermontow, Mikołaj Gogol, Fiodor Tiutczew, Fiodor Dostojewski, Lew Tołstoj, Iwan Turgieniew, Antoni Czechow i wielu innych znakomitych poetów oraz powieściopisarzy). Rosyjski wiek XX jest również nasycony wybitnymi autorami, zjawiskami literackimi, przemianami w świecie literackim i kulturze tego stulecia (Iwan Bunin, Aleksander Błok, Anna Achmatowa, Marina Cwietajewa, Sergiusz Jesienin, Michał Bułhakow, Borys Pasternak, Walentyn Rasputin i in.).

Serdecznie zapraszam na seminarium wszystkich żywo interesujących się zgłębianiem literatury rosyjskiej.

Dr hab. Nataliia Maliutina , prof. UwB
Opis seminarium magisterskiego

Tematyka seminarium poświęcona jest analizie dramatu współczesnego autorów rosyjskojęzycznych oraz współczesnej prozy. Proponowany tematy uwzględniają pytania z poetyki sztuk teatralnych, problematykę współczesnego ironicznego detektywa.

1.Документальная пьеса в современной русской драматургии
2. Анимация в новейшей русской драме: образы, формы, способы развития действия
3.Сюжет в рассказах Татьяны Толстой: игра с текстом.
4. Образ современного мира в лирической прозе Екатерины Вильмонт («Невероятное везение», «Хочу бабу на роликах!»)
5. Монодрама в творчестве Евгения Гришковца.
6. Жанровое своеобразие детективов Александры Марининой
7. Римейки в творчестве современных российских драматургов. «Анна Каренина О.Шишкина и « Облом-off” М.Угаров