Sukces badaczki z Wydziału Filologicznego! Grant NCN MINIATURA dla dr Anny Sakowicz

Sukces badaczki z Wydziału Filologicznego! Grant NCN MINIATURA dla dr Anny Sakowicz

Z radością informujemy, że nasza Koleżanka dr Anna Sakowicz otrzymała grant MINIATURA, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki. Jej projekt nosi tytuł Pogranicze polsko-białorusko-litewskie: twórcy dwujęzyczni pochodzący z Białostocczyzny z okresu 1900–1939.

Dr Sakowicz badać będzie aktywność literacką pogranicza oraz ujęcie heterogenicznej, wielokulturowej, wielojęzycznej przestrzeni w literaturze. Aby usystematyzować wiedzę o twórczości pisarzy pochodzących z Białostocczyzny, a żyjących i tworzących w Wilnie w latach 1900–1939, przeprowadzi kwerendy w bibliotekach i archiwach w Wilnie. Teksty literackie podda następnie analizie, uwzględniając szereg  zagadnień istotnych dla przestrzeni pogranicza, zwłaszcza częste zmiany granic państwowych, dobrowolne i wymuszone migracje, konflikty narodowościowo-społeczne, problemy z tożsamością etniczno-kulturową. Poszukiwania dr Sakowicz koncentrują się na takich kwestiach, jak: aktywność społeczno-kulturowa człowieka pogranicza, sposób postrzegania przezeń egzystencji na ziemi „przechodów”, reakcje na postawy deprecjonujące jego kulturową autoidentyfikację, i szerzej, interakcje związane ze współistnieniem na danym terytorium różnych narodów, kultur, wyznań i języków.

Serdecznie gratulujemy!

Więcej informacji o konkursie na stronie:
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2021-11-30-wyniki-miniatura5-lr5