WOŁYŃ, PODLASIE I „INNE” PRZESTRZENIE // ВОЛИНЬ, ПІДЛЯШШЯ ТА «ІНШІ» ПРОСТОРИ

WOŁYŃ, PODLASIE I „INNE” PRZESTRZENIE // ВОЛИНЬ, ПІДЛЯШШЯ ТА «ІНШІ» ПРОСТОРИ

Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”
Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku (Polska)
Wydział Filologii i Dziennikarstwa
Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego
im. Łesi Ukrainki w Łucku (Ukraina)

mają zaszczyt zaprosić na
polsko-ukraińską

Międzynarodową Interdyscyplinarną Konferencję Naukową

WOŁYŃ, PODLASIE I „INNE” PRZESTRZENIE
Prowincja i centrum w kulturze ukraińskiej i polskiej.
Ujęcia interdyscyplinarne

Konferencja odbędzie się 20 maja 2022 roku w Białymstoku i Łucku w systemie hybrydowym (uczestnicy z Białegostoku i Łucka wystąpią stacjonarnie w swoich ośrodkach, pozostali referenci połączą się online).

Zagadnienia badawcze Konferencji:
– Obraz literacki stolicy i prowincji na skrzyżowaniu kultur.
– Wołyń, Podlasie, Polesie w literaturach polskiej i ukraińskiej.
– Etnoimagologiczne modele Polaka i Ukraińca w literaturach ukraińskiej i polskiej.
– Heterotopie jako «inne przestrzenie» i ich wyraz w literaturze.
– Lingwistyczny wymiar centrum i peryferii w literaturach polskiej i ukraińskiej.
– Teatr, malarstwo, sztuki plastyczne: ich obraz prowincji i centrum.
– Literatura ukraińska w Polsce, literatura polska na Ukrainie: perspektywa Wołynia i Podlasia.
– Historia oglądana z wołyńskiej i podlaskiej prowincji: literackie zapisy.
– Obraz centrum i peryferii w polskich i ukraińskich mediach.

***

Języki Konferencji: polski, ukraiński, angielski.
Czas wystąpień: 20 minut.

Miejsca obrad stacjonarnych w Polsce: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku; na Ukrainie: Wołyński Uniwersytet Narodowy imienia Łesi Ukrainki w Łucku.

***

Organizatorzy nie przewidują wpisowego. Prelegentom, którzy wystąpią stacjonarnie, nie zapewniamy noclegu i zwrotu kosztów podróży.

Materiały Konferencji zostaną opublikowane (w zależności od preferencji autorów) w: pismach naukowych „Linguodidactica” (językoznawcze), „Bibliotekarz Podlaski” (literaturo- i kulturoznawcze) oraz osobnej monografii w wydawnictwie z listy Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Na zgłoszenia czekamy do 15 lutego 2022 roku. Prosimy nadsyłać je na adresy mailowe:

jlawski@wp.pl [Jarosław Ławski]
rszymula@interia.pl [Robert Szymula]
svitlanasuhareva@gmail.com [Svitłana Suchariewa]

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt mailowy na podane adresy.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji!

Doc. dr Lilia Ławrynowicz
Dziekan Wydziału Filologii i Dziennikarstwa, Łuck

Doc. dr hab. Switłana Suchariewa
Kierownik Katedry Polonistyki i Przekładu, Łuck

Prof. Jarosław Ławski
Dziekan Wydziału Filologicznego, Białystok

Dr Robert Szymula
Prodziekan Wydziału Filologicznego, Białystok

Komitet Organizacyjny – adres:
Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”
Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku
Pl. NZS-u 1, 15-420 Białystok; tel. +48 664 057 370, +48 85 745 74 68;

Komitet Naukowy Konferencji:
– Jurij Hromyk, doktor nauk filologicznych, profesor, prorektor ds. edukacji i rekrutacji Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki – Przewodniczący
– Leonarda Dacewicz, profesor doktor habilitowany, kierownik Katedry Językoznawstwa Slawistycznego Uniwersytetu w Białymstoku – Przewodnicząca
– Luiza Olander, doktor habilitowany, profesor Katedry Polonistyki i Przekładu Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki
– Switłana Suchariewa, doktor habilitowany, docent, profesor i kierownik Katedry Polonistyki i Przekładu Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki
– Maria Mokłycia, doktor habilitowany, profesor Katedry Teorii Literatury i Literatury Obcej Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki
– Lilia Ławrynowicz, doktor nauk filologicznych, docent, dziekan Wydziału Filologii i Dziennikarstwa Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki
– Anna Janicka, doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu w Białymstoku, Katedra Filologicznych Badań Interdyscyplinarnych
– Violetta Wejs-Milewska, profesor doktor habilitowany, prodziekan Wydziału Filologicznego, Katedra Filologicznych Badań Interdyscyplinarnych
– Dariusz Kulesza, profesor doktor habilitowany, dyrektor Kolegium Literaturoznawstwa Uniwersytetu w Białymstoku
– Jarosław Karzarnowicz, doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu w Białymstoku, Zakład Językoznawstwa Wschodniosłowiańskiego i Onomastyki Regionalnej

Komitet Organizacyjny Konferencji
– Jarosław Ławski, profesor doktor habilitowany, Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku – Przewodniczący
– Lilia Ławrynowicz, doktor nauk filologicznych, docent, dziekan Wydziału Filologii i Dziennikarstwa Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki – Przewodnicząca
– Switłana Suchariewa, doktor habilitowany, docent, profesor i kierownik Katedry Polonistyki i Przekładu Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki – Sekretarz
– Wiktor Jaruczyk, doktor nauk filologicznych, docent, kierownik Katedry Literatury Ukraińskiej Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki – Sekretarz
– Robert Szymula, doktor, prodziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku – Sekretarz
– Michał Mordań, doktor, Katedra Językoznawstwa Porównawczego I Stosowanego
Zakład Historycznego Językoznawstwa Słowiańskiego – Sekretarz
– Anna Romanik, doktor, Katedra Językoznawstwa Slawistycznego
Zakład Językoznawstwa Wschodniosłowiańskiego i Onomastyki Regionalnej – Sekretarz

Кафедра філологічних досліджень «Схід – Захід»
Філологічний факультетУніверситету в Білостоці (Польща)
Факультет філології та журналістики
Волинського національного університету
ім. Лесі Українки (Луцьк, Україна)

мають за честь запросити
на польсько-українську

міжнародну міждисциплінарну наукову конференцію

ВОЛИНЬ, ПІДЛЯШШЯ ТА «ІНШІ» ПРОСТОРИ:
Провінція і центру польській та українській культурах.
Міждисциплінарні підходи

Конференція відбудеться 20 травня 2022 року в Білостоці та Луцьку в гібридному режимі (учасники з Білостоку та Луцька виступатимуть стаціонарно у своїх закладах, інші учасники приєднаються дистанційно).

Наукова проблематика конференції:
– Літературний образ столиці та провінції на перехресті культур.
– Волинь, Підляшшя, Полісся у польській та українській літературах.
– Етноімагологічні моделі поляка й українця в українській і польській літературах.
– Гетеротопії як «інші простори», їх вираження в літературі.
– Лінгвістичний вимір центру і периферії у польській та українській літературах.
– Театр, художнє мистецтво, пластика: втілення образу провінції та центру.
– Українська література в Польщі, польська література в Україні: перспектива Волині та Підляшшя.
– Оглядова історія волинської та підляської провінції: літературні нотатки.
– Образ центру та периферії в польських та українських ЗМІ.

***

Мови конференції: польська, українська, англійська.
Час виступу: 20 хвилин.

Місця стаціонарних засідань у Польщі: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku; в Україні: ВНУ імені Лесі Українки.

***

Конференція проводиться без вступних внесків. Учасникам, які виступатимуть стаціонарно, нічліг не надається і не повертаються кошти за проїзд.

Матеріали конференції будуть опубліковані (на вибір авторів) у: наукових часописах „Linguodidactica” (мовознавство), „Bibliotekarz Podlaski” (літературо- i культурознавство) чи окремій колективній монографії.

Чекаємо на заявки до 15 лютого 2022 року. Просимо надсилати їх на адреси:

jlawski@wp.pl [Jarosław Ławski]
rszymula@interia.pl [Robert Szymula]
svitlanasuhareva@gmail.com [Світлана Сухарєва]

У випадку запитань і сумнівів просимо звертатися за цими адресами.

Щиро запрошуємо до участі в конференції!

Доц., к. філол. н Лілія Лавринович
Декан факультету філології
та журналістики, Луцьк

Доц., д. філол. н. Світлана Сухарєва
професор і завідувач кафедри
полоністики і перекладу, Луцьк

проф. Ярослав Лавський
декан філологічного факультету
Білосток

д-р Роберт Шимуля
заступник декана філологічного
факультету, Білосток

Організаційний комітет – адреса:
Кафедра філологічних досліджень «Схід – Захід»
Філологічний факультет Університету в Білостоці
Pl. NZS-u 1, 15-420 Białystok; tel. +48 664 057 370, +48 85 745 74 68;

Науковий комітет конференції:
– Юрій Громик, кандидат філологічних наук, професор, проректор з навчальної роботи та рекрутації Волинського національного університету імені Лесі Українки – Голова
– Леонарда Дацевіч, професор, доктор філологічних наук, завідувач кафедри славістичного мовознавства Університету в Білостоці – Голова
– Луїза Оляндер, доктор філологічних наук професор кафедри полоністики і перекладу Волинського національного університету імені Лесі Українки
– Світлана Сухарєва, доктор філологічних наук, доцент, професор і завідувач кафедри полоністики і перекладу Волинського національного університету імені Лесі Українки
– Марія Моклиця, доктор філологічних наук, професор кафедри теорії літератури і зарубіжної літератури Волинського національного університету імені Лесі Українки
– Лілія Лавринович, кандидат філологічних наук, доцент, декан факультету філології та журналістики Волинського національного університету імені Лесі Українки
– Анна Яніцка, доктор філологічних наук, професор Університету в Білостоці, кафедра філологічних міждисциплінарних досліджень
– Віолетта Вейс-Мілевська, професор, доктор філологічних наук, заступник декана філологічного факультету, кафедра філологічних міждисциплінарних досліджень
– Даріуш Кулеша, професор, доктор філологічних наук, директор Колегії літературознавства Університету в Білостоці
– Ярослав Кажарновіч, доктор філологічних наук, професор Університету в Білостоці, Заклад східнослов’янського мовознавства i регіональної ономастики

Організаційний комітет конференції
– Ярослав Лавський, професор, доктор філологічних наук, декан філологічного факультету Університету в Білостоці – Голова
– Лілія Лавринович, кандидат філологічних наук, доцент, декан факультету філології та журналістики Волинського національного університету імені Лесі Українки – Голова
– Світлана Сухарєва, доктор філологічних наук, доцент, професор і завідувач кафедри полоністики і перекладу Волинського національного університету імені Лесі Українки – Секретар
– Віктор Яручик, доктор філологічних наук, доцент, завідувач кафедри української літератури Волинського національного університету імені Лесі Українки
– Робер Шимуля, доктор, заступник декана філологічного факультету Університету в Білостоці – Секретар
– Mіхал Мордань, доктор, кафедра порівняльного і прикладного мовознавства,
Заклад історичного слов’янського мовознавства – Секретар
– Анна Романюк, доктор, кафедра славістичного мовознавства,
Заклад східнослов’янського мовознавства і регіональної ономастики – Секретар

Projekt finansowany w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” na lata 2019-2022 nr projektu 009/RID/2018/19 kwota finansowania 8 791 222,00 zł.

Проєкт фінансується в рамках програми Міністра освіти і науки РП «Регіональна ініціатива досконалості» на 2019–2022 рр. № проєкту 009/RID/2018/19 сума фінансування 8 791 222,00 зл.

The project is financed from the grant received from the Polish Ministry of Education and Science under the Regional Initiative of Excellence programme for the years 2019-2022, project number 009/RID/2018/19, the amount of funding 8 791 222,00 zloty.