Konferencja Naukowa: „Anna Markowa. Życie i twórczość”

Konferencja Naukowa: „Anna Markowa. Życie i twórczość”

Serdecznie zapraszamy na Ogólnopolską Konferencję Naukową

„Anna Markowa. Życie i twórczość”,

która odbędzie się w 27 maja br. na Wydziale Filologicznym.

Sesji będzie towarzyszyć:
  • rozstrzygnięcie IX Konkursu Literackiego im. Anny Markowej
  • otwarcie wystawy „Anna Markowa”
  • Link do transmisji konferencji:
    https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjhjYzAyMjYtMjI4ZC00YTUyLWI3MzctZDc5ZThlODk1ZmI3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2276762ec9-1fab-4dce-86c4-ccae9ca8333d%22%2c%22Oid%22%3a%22debaf4f0-5895-4966-b95f-9a6d3d569362%22%7d

    Szczegóły w programie konferencji.