SEMINARIA DYPLOMOWE: FILOLOGIE ANGIELSKIE

SEMINARIA DYPLOMOWE: FILOLOGIE ANGIELSKIE

SEMINARIUM DYPLOMOWE
W ROKU AK. 2022/2023
FILOLOGIA ANGIELSKA

PROF. DR HAB. BERBNADETTA PUCHALSKA-DĄBROWSKA ( osób 10)
(literaturoznawczo-kulturoznawczy)

W KRĘGU PROZY ANGIELSKIEJ OD ŚREDNIOWIECZA DO XVIII WIEKU

Materiał: proza angielska od średniowiecza do XVIII w.: kroniki, żywotopisarstwo, relacje z podróży, epistolografia, pamiętnikarstwo, publicystyka

Tematyka:

 1. Wzorce (i antywzorce) osobowe w dawnej literaturze angielskiej – władcy, święci itp. (żywotopisarstwo, kroniki)
 2. Angielskie relacje z podróży (np. Margery Kempe – podróż po Europie, Francis Drake – podróże morskie. William Coxe – relacje z Polski itp.), podróże do „nowej ziemi“ – relacje z kolonizacji Ameryki, krajobraz angielski – sprawozdania z podróży (William Camden i inni)
 3. Angielski wymiar sprawiedliwości – relacje z egzekucji (np. „Acts and Monuments“ J. Foxe`a), polowania na czarownice itp.
 4. Życie rodzinne i społeczne w dawnej Anglii – pamiętniki, autobiografie (np. Ralph Josselin, Lady Hoby – pamiętniki życia rodzinnego, Samuel Pepys – pożar Londynu, daniel Defoe – „Dziennik roku zarazy“

DR DOROTA GUZOWSKA (osób 10)

(literaturoznawczo- kulturoznawczy)

Współczesna anglosaska powieść historyczna
Seminarium poświęcone anglojęzycznej powieści historycznej XX i XXI wieku. Uczestnicy poznają cechy gatunkowe powieści historycznej, uczą się rozpoznawać jej liczne podgatunki. Wspólna lektura i analiza wybranych powieści współczesnych autorów brytyjskich przygotowuje studentów do podjęcia własnych badań. Prace powstające w ramach seminarium będą podejmowały zagadnienia: idei i wartości, interpretacji przeszłości przez pryzmat współczesności, literackiego przedstawienia emocji i psychologii postaci historycznych.

DR TOMASZ SAWCZUK (osób 10)
(literaturoznawczo- kulturoznawczy)

Wybrane oblicza amerykańskiej prozy II połowy XX wieku”

Tematem seminarium będą wybrane kierunki rozwoju powojennej prozy amerykańskiej, począwszy od pisarstwa Beat Generation, literatury południa i twórczości pisarzy afro-amerykańskich, poprzez literacki eksperyment lat 60. i 70., a skończywszy na literaturze kobiecej, etnicznej i realistycznej ostatnich dziesięcioleci XX wieku. Skupimy się na kontekstach kulturowych poszczególnych dekad; omówimy również charakterystyczne dla konkretnych pisarzy i nurtów literackich tematy oraz strategie pisarskie.

DR MAGDALENA ŁAPIŃSKA (osób 10)
(literaturoznawczo- kulturoznawczy)

Celem seminarium jest przygotowanie studentów do napisania pracy licencjackiej z zakresu literaturoznawstwa. Podczas spotkań seminaryjnych uczestnicy zapoznają się z wymaganiami dotyczącymi pracy licencjackiej i technicznymi aspektami jej pisania, będą mieli okazję przedyskutować wybór tematów oraz otrzymają informacje zwrotne na temat postępów w pracy nad tematem. Seminarium jest poświęcone badaniom nad prozą amerykańską i afroamerykańską XX wieku oraz zagadnieniami kulturowymi w niej przedstawionymi. Studenci  w swoich pracach analizują wybrane powieści lub opowiadania ilustrujące zagadnienia historyczne bądź kulturowe.

DR DOROTA SZYMANIUK (osób 10)
(językoznawstwo)

Fonetyka współczesnego języka angielskiego w aspekcie pragmatycznym, socjolingwistycznym, dydaktycznym i porównawczym.

Prace licencjackie powinny koncentrować się na takich zagadnieniach (do wyboru) jak:

 • wypowiedź ustna przez pryzmat cech fonetycznych,
 • wybrane aspekty fonetyki wypowiedzi ustnej (porównanie zjawisk w językach angielskim, rosyjskim, hiszpańskim i polskim)
 • charakterystyka prozodyczna dyskursu,
 • stan nauczania wszystkich aspektów wymowy na wszystkich poziomach kompetencji językowej w polskiej szkole,
 • efektywne techniki nauczania Polaków wymowy angielskiej,
 • trudności w nauczaniu angielskiej wymowy i sposoby ich rozwiązywania,
 • techniki i metody testowania wymowy,
 • percepcja cech prozodycznych

DR KRZYSZTOF PUŁAWSKI (osób 10)
(językoznawstwo)

Seminarium ma charakter przekładoznawczy i obejmuje główne problemy tłumaczeniowe związane z przekładem pisemnym, takie jak:

– ekwiwalencja w przekładzie;
– elementy kulturowe w przekładzie;
– nazwy własne w tłumaczeniach;
– tytuły w tłumaczeniach;
– tłumaczenia meliczne;
– tłumaczenie aluzji językowych;
– tłumaczenie idiomów;
– błędy tłumaczeniowe;
– błędy w tekstach tłumaczonych (źródłowych).

Poza kwestiami teoretycznymi, uczestnicy seminarium będą się zajmować samodzielnym opisem i/lub oceną przetłumaczonych tekstów, co powinno znaleźć odbicie w pracach licencjackich.

SEMINARIUM DYPLOMOWE
W ROKU AK. 2022/2023
FILOLOGIA ANGIELSKA Z JEZYKIEM HISZPAŃSKIM
FILOLOGIA ANGIELSKA Z JĘZYKIEM NIEMIECKIM
Specjalizacyjny moduł „Język angielski w administracji i biznesie”

DR DOROTA SZYMANIUK (FAN, FAH) (osób 12 )
(językoznawstwo)
Fonetyka współczesnego języka angielskiego w aspekcie pragmatycznym, socjolingwistycznym, dydaktycznym i porównawczym.

Prace licencjackie powinny koncentrować się na takich zagadnieniach (do wyboru) jak:

 • wypowiedź ustna przez pryzmat cech fonetycznych,
 • wybrane aspekty fonetyki wypowiedzi ustnej (porównanie zjawisk w językach angielskim, rosyjskim, hiszpańskim i polskim)
 • charakterystyka prozodyczna dyskursu,
 • stan nauczania wszystkich aspektów wymowy na wszystkich poziomach kompetencji językowej w polskiej szkole,
 • efektywne techniki nauczania Polaków wymowy angielskiej,
 • trudności w nauczaniu angielskiej wymowy i sposoby ich rozwiązywania,
 • techniki i metody testowania wymowy,
 • percepcja cech prozodycznych

DR BEATA PIECYCHNA (FAN, FAH) (osób 12)
(językoznawstwo)

Seminarium licencjackie zostanie poświęcone różnym aspektom tłumaczeń specjalistycznych, użytkowych, literackich oraz audiowizualnych. Tematy mogą dotyczyć zarówno tekstów napisanych w języku angielsku i przełożonych na język polski, jak i tekstów, których językiem źródłowym jest język polski i które zostały przetłumaczone na język angielski. Zwyczajowo celem pracy dyplomowej z zakresu translatoryki jest przeanalizowanie i zinterpretowanie wybranych przekładów, z uwzględnieniem założeń teorii języko- oraz przekładoznawczych. Pytania badawcze mogą dotyczyć technik i strategii tłumaczeniowych zastosowanych przez danego tłumacza, problemów tłumaczeniowych, jakie stwarzają określone rodzaje tekstów, czy błędów językowych i tłumaczeniowych zidentyfikowanych w danym przekładzie oraz ich wpływu na recepcję czytelniczą. Refleksją objąć można także następujące zagadnienia: różnice pomiędzy przekładami tego samego tekstu źródłowego (np. Alicja z Krainy Czarów w przekładzie R. Stillera i G. Wasowskiego), sposób tłumaczenia wybranej części mowy w określonym typie tekstu (np. przekład przymiotników w opisach reklamowych perfum) czy ocena ekwiwalencji i adekwatności tłumaczeniowej (np. w tłumaczeniu not dyplomatycznych z języka polskiego na język angielski).

DR PAWEŁ DĄBROWSKI (FAN, FAH) (osób 11)
(językoznawstwo)

Seminarium poświęcone pracy badawczej nad tłumaczeniami w ujęciu praktycznym oraz roli terminologii i słowników w tłumaczeniu tekstów i nauczaniu języka obcego do celów specjalistycznych. Program obejmuje poznanie teoretycznych i praktycznych podstaw przekładoznawstwa i leksykografii. Studenci będą odkrywać funkcje słowników jako narzędzi wspierających tłumacza oraz uczyć się o procesie ich tworzenia. Zostaną także zapoznani z przykładami wyzwań towarzyszących procesowi tłumaczenia m.in. pod kątem różnic kulturowych, rodzajów tekstów i odmian języka.

Zarys poruszanych zagadnień:

 1. Podstawy przekładoznawstwa
 2. Podstawy leksykografii
 3. Typologia słowników
 4. Terminografia branżowa i dziedzinowa
 5. Wykorzystywanie komputerowych narzędzi korpusowych
 6. Nauczanie języka do celów ogólnych i specjalistycznych

SEMINARIUM DYPLOMOWE
W ROKU AK. 2022/2023
FILOLOGIA ANGIELSKA Z JĘZYKIEM ROSYJSKIM
Specjalizacyjny moduł „Język angielski w kulturze”

DR ZDISŁAW GŁEBOCKI (osób 10)
(literaturoznawczo-kulturoznawczy)

Temat: Kultura amerykańska  (American Culture and Beyond)
Celem seminarium jest  przygotowanie studentów do postrzegania różnych aspektów życia w Stanach Zjednoczonych w kategoriach kulturowych. Główną sferą zainteresowania będzie problematyka kultury amerykańskiej widziana przez pryzmat literatury a także szeroko pojętej antropologii kultury w jej współczesnych wymiarach: globalizacja, wielokulturowość, amerykanizacja kultury, wirtualność oraz wpływ mediów cyfrowych na procesy kulturowe.

DR KAMIL CHRZCZONOWICZ (osób 9)
(literaturoznawczo-kulturoznawczy)

Ironia, parodia i satyra w kulturze amerykańskiej / Irony, Parody, and Satire in American Culture

Seminarium poświęcone dyskursom humorystycznym w kulturze USA. Spotkania obejmują wprowadzenie do historii amerykańskiej satyry i akademickich teorii humoru, w tym najważniejszych tekstów traktujących dyskursy humorystyczne jako narzędzie krytyczne, wyraz filozofii egzystencjalnej i formę antropologii kultury. Spotkania maję na celu zwiększenie kompetencji z zakresu krytycznej analizy tekstów kultury. Studenci mogą poświęcić swoją pracę dyplomową literaturze, kinie lub interaktywnym mediom cyfrowym operującym ironią, parodią i satyrą w ramach prowadzenia narracji. Oprócz omówienia zagadnień bezpośrednio związanych z tematem seminarium, zajęcia wprowadzą studentów w problematykę pisania pracy licencjackiej, włączając w to znajdowanie wiarygodnych źródeł i ich weryfikację, korzystanie z Google Scholar i zasobów cyfrowych UwB, obsługę elektronicznych menedżerów bibliograficznych, oraz formatowanie i redagowanie tekstu naukowego.