FILOLOGIE ROSYJSKIE – ZAPISY NA SEMINARIUM LICENCJACKIE NA R. AKAD. 2022/23

FILOLOGIE ROSYJSKIE – ZAPISY NA SEMINARIUM LICENCJACKIE NA R. AKAD. 2022/23

Szanowni Państwo,

w terminie od 21 czerwca br. od godz. 18.00 do dnia 22 czerwca br. do godz. 18.00 w systemie USOS trwają zapisy na seminaria licencjackie na rok akademicki 2022/2023. Zapisy dotyczą studentów kierunku filologia, studiujących na modułach rusycystycznych.

Poniżej przedstawiamy Państwu zakres tematyczny seminariów licencjackich na rok akademicki 2022/2023.

Liczba miejsc jest ograniczona.

—————————————————————————————————————————

Dr Agnieszka Baczewska-Murdzek (seminarium literaturoznawcze)
„Rosyjska literatura współczesna i jej konteksty”
Seminarium poświęcone będzie problematyce rosyjskiej literatury współczesnej, zwłaszcza prozy rosyjskiej wieku XX, z akcentem na  problematykę czasów kryzysu (politycznego, społecznego, kulturowego, wartości moralnych i duchowych).
Jego tematyka będzie oscylowała wokół poszukiwań i odkryć, jakim literatura daje świadectwo, na różnych płaszczyznach tematycznych obejmujących doświadczenie indywidualne, kwestie społeczno-historyczne, zagadnienia filozoficzno-religijne, dylematy moralne, itp. W ramach seminarium uczestnicy dokonają wyboru indywidualnych projektów badawczych spośród proponowanych przez dr Agnieszkę Baczewską-Murdzek do analizy zagadnień. Możliwe byłoby zaproponowanie własnego tematu pracy, mieszczącego się w obszarze sugerowanym przez prowadzącego seminarium.

dr Anna Sakowicz (seminarium literaturoznawcze)
Program seminarium obejmuje wybrane zagadnienia z poszczególnych epok historycznych literatury rosyjskiej od Średniowiecza do lat 80-tych XIX wieku.

1. Filozoficzne i etyczne poszukiwania sensu życia m. in. w twórczości A. Puszkina, M. Lermontowa, M. Gogola, I. Turgieniewa, I. Gonczarowa, M. Sałtykowa-Szczedrina, F. Dostojewskiego, L. Tołstoja, F. Tiutczewa, A. Feta. Tematyka, zawartość ideowa literatury rosyjskiej XIX w.
2. Polifoniczność procesu literackiego literatury rosyjskiej.
3. Zagadnienia z teorii literatury.
4.  Promotor dopuszcza tematy zaproponowane przez studentów.

dr Anna Romanik (seminarium językoznawcze)
Proponowana tematyka seminarium dr Anny Romanik oscyluje głównie wokół zagadnień z zakresu rosyjskiej leksykologii, lingwistyki kontaktowej i medialingwistyki. W centrum zainteresowania jest współczesne słownictwo rosyjskie różnych dyskursów, ze szczególnym uwzględnieniem języka mediów (w tym reklamy). Przedmiotem badań są sposoby nominacji językowej oraz różne poziomy gramatyczne (semantyczny, morfologiczny i składniowy) analizowanej leksyki.

Dr Michał Mordań (seminarium językoznawcze)
„Onomastyka słowiańska – aspekt historyczny i współczesny”

Tematyka seminarium licencjackiego obejmuje w szczególności zagadnienia dotyczące nazewnictwa wschodniosłowiańskiego i polskiego. Przedmiotem analizy mogą być różne rodzaje nazw własnych: antroponimy (np. imiona, nazwiska, przezwiska mieszkańców wybranej/ych miejscowości), urbanonimy (nazewnictwo miejskie, np. nazwy ulic), zoonimy (nazwy własne zwierząt) itd. Opis nazw własnych może dotyczyć jednego zakresu geograficznego i chronologicznego, może też mieć charakter badania porównawczego.
Preferowane są zagadnienia onomastyczne, istnieje jednak możliwość zaproponowania własnego tematu (np. z zakresu leksykologii lub terminologii).


Dr Olga Anchimiuk (seminarium językoznawcze)
Tematyka obejmuje zagadnienia dotyczące współczesnego języka rosyjskiego z zakresu leksykologii. Proponowane tematy związane są z leksyką i terminologią religijną, medyczną, sportową, kulinarną, przyrodniczą (flora i fauna) zarówno w słownikach, jak i w utworach literackich. Proponowane tematy mogą być także związane z metodyką nauczania języków obcych (nauczanie wymowy oddzielnych głosek z wykorzystaniem współczesnych metod dydaktycznych).