Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej mgr Elwiry Tomczyk

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej mgr Elwiry Tomczyk

Białystok, 7 października 2022 r.

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej
w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo

Rada Dyscypliny Literaturoznawstwo zawiadamia, że 18 października 2022 r. o godz. 10.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Elwiry Tomczyk

Temat rozprawy: Maria Zabojecka. Życie i twórczość literacka.

Promotor: prof. dr hab. Jarosław Ławski

Recenzenci: prof. dr hab. Maria Jolanta Olszewska
dr hab. Marek Kurkiewicz, prof. UKW

Obrona przeprowadzona zostanie w trybie zdalnym z przekazem obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym, z wykorzystaniem platformy Blackboard Collaborate zapewniającej publiczny dostęp do wydarzenia i umożliwiającej uczestnikom spotkania bezpośrednią komunikację.

Link do obrony: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a7P7nYtllmYz8Syke1J10-wiA-K3MyTu6Chcu-m1aPHE1%40thread.tacv2/1665133651770?context=%7b%22Tid%22%3a%2276762ec9-1fab-4dce-86c4-ccae9ca8333d%22%2c%22Oid%22%3a%22f6aa8488-1a4b-4059-adcd-059ec17d4ded%22%7d

Rozprawa doktorska dostępna jest w sekretariacie Kolegium Literaturoznawstwa (p. 91, Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów, 15-420 Białystok).

Streszczenie oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej Wydziału:

Prof. dr hab. Dariusz Kulesza
Przewodniczący Rady Dyscypliny Literaturoznawstwo