VI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA Z CYKLU „W KRĘGU PROBLEMÓW ANTROPOLOGII LITERATURY”: CZŁOWIEK W POSZUKIWANIU TOŻSAMOŚCI MIĘDZY TECHNICYZACJĄ A DUCHOWOŚCIĄ

VI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA Z CYKLU „W KRĘGU PROBLEMÓW ANTROPOLOGII LITERATURY”: CZŁOWIEK W POSZUKIWANIU TOŻSAMOŚCI MIĘDZY TECHNICYZACJĄ A DUCHOWOŚCIĄ

ZAKŁAD SLAWISTYKI I LITERATUR ROSJI
KATEDRA BADAŃ FILOLOGICZNYCH „WSCHÓD―ZACHÓD”
WYDZIAŁ FILOLOGICZNY ― UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU
BIAŁYSTOK, 24-25 listopada 2022 r.

Program konferencji

Link:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjViZWZhZDAtNmExNC00N2Y4LWJkZTgtODJiZmNjOTgwZTk3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2276762ec9-1fab-4dce-86c4-ccae9ca8333d%22%2c%22Oid%22%3a%22f6aa8488-1a4b-4059-adcd-059ec17d4ded%22%7d