Autor: wfadmin

NOWY TOM W WYDAWNICTWIE Z II POZIOMU W RAMACH RID, WSPÓŁREDAGOWANY PRZEZ BADACZKĘ Z WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO

Z radością i dumą zawiadamy, że w prestiżowym wydawnictwie Vadenhoeck & Ruprecht (Brill) ukazała się właśnie książka „Wissenschaften und Ihr Dialog. Exkurse zur Erforschung des Lehrens und Lernens fremder Sprachen” (Dyscypliny i ich dialog. Studia nad nauczaniem i uczeniem się języków obcych) pod redakcją Magdaleny Thien (UwB) i Sebastiana Chudaka (UAM w Poznaniu). Autorami tekstów są koledzy i koleżanki z ośrodków naukowych w Polsce (w tym UwB), Niemczech, Włoszech i na Węgrzech.

Książka ukazała się dzięki wsparciu z programu Regionalna Inicjatywa Doskonałości.

Zachęcamy do lektury – więcej informacji na stronie:

Wissenschaften und ihr Dialog | Germanistische Linguistik | Germanistik
| Literatur-, Sprach- und Kulturwissenschaften | Themen entdecken |
Vandenhoeck & Ruprecht Verlage (vandenhoeck-ruprecht-verlage.com) [4]

Wolny dostęp:
Wissenschaften und ihr Dialog (vr-elibrary.de) [5]

Mgr Justyna Wawrzyniuk otrzymała grant NCN Preludium 21

Projekt zatytułowany „Metaforyczna konceptualizacja płci w stand-upie”mgr Justyny Wawrzyniuk łączy w sobie elementy językoznawstwa kognitywnego, socjolingwistyki i korpusowej metodologii badań, a jego celem jest zbadanie, jaki obraz płci kreują polscy stand-perzy i stand-uperki w swoich występach. Młoda badaczka skupi sięgłównie na metaforach pojęciowych i ich realizacji w języku, ponieważ właśnie z ich pomocą użytkownicy języka są w stanie kreować i wyrażać swojątożsamość w odniesieniu do otaczającego świata.

Z kolei tożsamość jest centralnym punktem stand-upu: wynika to z mechanizmów, jakie nim rządzą̨. Komicy wykorzystują̨ w swoich wystąpieniach osobiste doświadczenia oraz obserwacje, jednocześnie kwestionując – pod pretekstem humoru – ogólnie przyjęte normy oraz zachowania. W związku z tym, że nierzadko tematyką występów są relacje międzyludzkie bazujące na płci, odpowiednio poprowadzona narracja nie tylko rozbawi publiczność́, ale ma też szansę przedstawić odmienny punkt percepcji siebie oraz innych.

Materiał źródłowy zebrany na potrzeby projektu obejmie trzydzieści najpopularniejszych pełnych występów w wykonaniu polskich stand-uperów i stand-uperek, które zostały opublikowane w serwisie YouTube w latach 2018-2022. Występy będą stanowić bazę dla analizy jakościowej i ilościowej, w tym korpusowej.

Założeniem projektu jest poszerzenie dyskusji oraz próba uzupełnienia luk badawczych w trzech obszarach. Pierwszy obszar dotyczy płci jako przedmiotu badań socjolingwistycznych, które w dużej mierze opierają̨się̨na codziennym języku. Ten projekt stawia płećw świetle stand-upu, który tylko pozornie jest wykonywany w sposób spontaniczny – w rzeczywistościwystępysąefektem długoterminowego planowania. Można zatem uznać́, żejęzyk, którego używają̨komicy, jest daleki od improwizowanego, a to z kolei sugeruje, że dobór metafor również̇nie jest przypadkowy.

Drugim obszarem badań jest językoznawstwo kognitywne, gdzie poświęcasię̨coraz większą̨uwagę̨metaforom odnoszącymsiędo płci zwłaszcza w polityce i miejscach pracy, jednak wciąż̇niewiele opracowań́ skupia się̨na języku figuratywnym w kontekstach humorystycznych. Celem projektu jest przyczynienie się̨do uzupełnienia tej luki i rozpoczęcie dyskusji na szersząskalę, uwzględniając inne sfery komedii.

Ostatni obszar dotyczy bezpośrednio przedmiotu badań. Stand-up jest bogatym źródłem dyskursu, który z powodzeniem poddawany jest interdyscyplinarnym opracowaniom poczynając od językoznawstwa, na psychologii kończąc. Mimo to, polski stand-up, ze względu na swojąkrótkąhistorię, nie cieszy sięzbyt dużym zainteresowaniem badaczy, w przeciwieństwie do innych lokalnych odpowiedników. Wybór polskiego stand- upu na przedmiot badań tego projektu będzie zatem próbązaznaczenia obecności polskich stand-uperów na międzynarodowej mapie rozważań́ na temat tego rodzaju rozrywki. Możnawięcprzyjąć́, że niniejszy projekt będzie dotyczył nie tylko sposobu kreowania tożsamości płciowej przez polskich komików, ale również̇tożsamości polskiego stand-upu jako takiego.

Finansowanie projektu zostało przyznane na 24 miesiące, a opiekunem naukowym projektu będzie prof. Jeannette Littlemore z University of Birmingham (Wielka Brytania). Wsparcia merytorycznego udzielą też badacze z The Hong Kong Polytechnic University.

Szczegółowe informacje można znaleźć tutaj: 
https://uwb.edu.pl/nowosci/aktualnosci/3-granty-z-narodowego-centrum-nauki-dla-badaczy-z-uwb/c4629088

VIII ogólnopolska konferencja z cyklu „Nowy regionalizm w badaniach literackich“ zatytułowana „Warstwy ludu” – chłopki, chłopi i inni w literaturach regionalnych (XX-XXI wiek)

Katedra Modernizmu Europejskiego i Badań Kulturowych, Zakład Literatury XIX wieku i Kultur Regionalnych, Zespół Badań Regionalnych na Wydziale Filologicznym Uniwerstetu w Białymstoku we współpracy z Galerią Arsenał zapraszają na VIII ogólnopolską konferencję z cyklu „Nowy regionalizm w badaniach literackich“ zatytułowaną „Warstwy ludu” – chłopki, chłopi i inni w literaturach regionalnych (XX-XXI wiek), która odbędzie się w dniach 15-16 grudnia w sali 47 (Plac NZS 1). W obradach wezmą udział badacze m.in. z Białegostoku, Krakowa, Poznania, Olsztyna, Wrocławia i Zielonej Góry, od lat zaangażowani w badania prowadzone pod hasłem nowego regionalizmu. Można będzie usłyszeć referaty dotyczące twórczości Mariana Pilota, Andrzeja Stasiuka, Edwarda Redlińskiego, Andrzeja Mencwela czy Justyny Kulikowskiej, poczucia godności kaszubskich chłopów i strategii emancypacyjnych chłopskich pamiętnikarek. Wspólnie zastanowimy się nad przebiegiem oraz konsekwencjami „zwrotu ludowego“, który dokonał się w humanistyce i myśleniu społecznym na przestrzeni ostatnich lat. Obrady można śledzić stacjonarnie bądź online.

Link do obrad online:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aUWoDH-6FMyWogqfdHGRU0IadNGDDhAu7UZiVg85VJWQ1%40thread.tacv2/1669028218171?context=%7b%22Tid%22%3a%2276762ec9-1fab-4dce-86c4-ccae9ca8333d%22%2c%22Oid%22%3a%22f6aa8488-1a4b-4059-adcd-059ec17d4ded%22%7d

VI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA Z CYKLU „W KRĘGU PROBLEMÓW ANTROPOLOGII LITERATURY”: CZŁOWIEK W POSZUKIWANIU TOŻSAMOŚCI MIĘDZY TECHNICYZACJĄ A DUCHOWOŚCIĄ

ZAKŁAD SLAWISTYKI I LITERATUR ROSJI
KATEDRA BADAŃ FILOLOGICZNYCH „WSCHÓD―ZACHÓD”
WYDZIAŁ FILOLOGICZNY ― UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU
BIAŁYSTOK, 24-25 listopada 2022 r.

Program konferencji

Link:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjViZWZhZDAtNmExNC00N2Y4LWJkZTgtODJiZmNjOTgwZTk3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2276762ec9-1fab-4dce-86c4-ccae9ca8333d%22%2c%22Oid%22%3a%22f6aa8488-1a4b-4059-adcd-059ec17d4ded%22%7d

Wspomnienia o prof. Janie Czykwinie

14 listopada 2022 r. w wieku 82 lat zmarł prof. dr hab. Jan Czykwin – wybitny literaturoznawca, białoruski poeta, historyk sztuki, tłumacz, ceniony wykładowca, człowiek o wysokiej kulturze osobistej.

Jan Czykwin pisał wiersze od wczesnych lat, debiutował w 1957 roku, w białoruskim tygodniku „Niwa”. Studia wyższe ukończył w 1964 roku na Uniwersytecie Warszawskim, na kierunku rusycystyka. Od 1969 r. wykładał na filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku, w latach 1985–1988 był kierownikiem Zakładu Filologii Rosyjskiej. W międzyczasie był przez kila lat pracownikiem Uniwersytetu Warszawskiego, a w 1997 roku powrócił do Białegostoku. W latach 1998–2011 kierownik Katedry Rosyjskiej Literatury Dawnej, funkcjonującej w obrębie Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej, Uniwersytetu w Białymstoku, w latach 2002–2008 przez dwie kadencje dyrektor Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej.

Członek ważnych gremiów literaturoznawczych o zasięgu ogólnopolskim, by wymienić tylko Związek Literatów Polskich. Od 1956 r. członek Białoruskiego Stowarzyszenia Literackiego „Białowieża”. Od 1989 roku aż do śmierci sprawował funkcję prezesa tej organizacji literackiej. W trakcie jego kierownictwa stowarzyszenie rozwinęło swoją działalność: powstała możliwość wydawania książek pod gryfem „Biblioteczki BSL Białowieża”, zwiększyła się liczba jego członków, regularnie odbywały się seminaria twórcze, konferencje. Od 1998 r. Jan Czykwin był również redaktorem czasopisma literacko-artystycznego „Termapiły”. W środowisku mniejszości białoruskiej profesor Jan Czykwin był szanowany i znany, wierny rodzimej mowie, tradycji przodków, jednocześnie szanujący kulturę innych.

O samym Panu Profesorze zawsze mówiło się, iż jest nie tylko świetnym organizatorem, ale i wybitnym naukowcem. Znany jest jako autor nowatorskiej analizy literackiej poezji Afanasija Feta (АфанасiйФет: Гiсторыкалiтаратурнаедаследаванне, Białystok 1984).

Jan Czykwin pozostawił po sobie bogaty dorobek literacki. Jest on autorem kilkunastu tomików poezji w języku białoruskim, m. in.: „Idu” (1969), „Świataja studnia” (1970), „Niespakoj” (1977), „Na progu świata” (1983), „Splot słoneczny” (1988), „Świetły mih” (1989), „Kruhawaja czara” (1992), „Świet pierwszy i aposzni” (1997). Pisał również wiersze po polsku. Przekładał poezję polską na język białoruski, m.in.: utwory Czesława Miłosza, Wisławy Szymborskiej, Tadeusza Różewicza, Stanisława Barańczaka, Stanisława Grochowiaka, Bolesława Leśmiana i innych, oraz białoruską na język polski, m. in.: Alesia Razanawa, Jerzego Marczuka i innych.

W 2008 został odznaczony Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. W 2015 roku otrzymał nagrodę Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Profesor był jedną z najbardziej znanych osobowości rusycystyki, białorutenistyki, podziwianym powszechnie. Pan Profesor Jan Czykwin w naszej pamięci pozostanie na zawsze jako Człowiek wielkiej profesorskiej klasy, emanujący wysoką kulturą osobistą, wewnętrzną siłą, jako autorytet naukowy i moralny. Przede wszystkim zaś jako Mistrz, który zawsze służył pomocą i wiedzą, fascynował swoją erudycją, oczytaniem i badawczą rzetelnością. To był wielki zaszczyt być Jego studentką, magistrantką, doktorantką, współpracownicą.

Anna Sakowicz