Kategoria: Konferencje językoznawcze

Zdalna Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Dawna i współczesna powieść dla dziewcząt

Uniwersytet w Białymstoku
Wydział Filologiczny
Kolegium Literaturoznawstwa
Katedra Filologicznych Badań Interdyscyplinarnych

Zdalna Ogólnopolska
Konferencja Naukowa

Dawna i współczesna
powieść dla dziewcząt

pod patronatem

Dziekana Wydziału Filologicznego
prof. Jarosława Ławskiego
Prodziekan ds. strategii rozwoju
prof. Violetty Wejs-Milewskiej

25 marca 2022

Program

Konferencja „Le mot dans la langue et dans le discours 4: La construction du sens”

Zakład Językoznawstwa Francuskiego (Uniwersytet w Białymstoku) oraz Zakład Filologii Francuskiej (Uniwersytet w Wilnie) zapraszają do udziału w IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej

„Le mot dans la langue et dans le discours 4 : La construction du sens”.

Konferencja odbędzie się w dniach 2-3 czerwca 2022 roku.
Czekamy na zgłoszenia do 28 lutego 2022.

Więcej informacji:
Komunikat konferencji
Plakat

Ogólnopolska konferencja naukowa pod hasłem „Literackie Podlasie kobiet – autorki, bohaterki, czytelniczki”

13 września 2021 roku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku, w ramach obchodów 30-lecia Nagrody Literackiej Prezydenta Miasta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego, odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pod hasłem „Literackie Podlasie kobiet – autorki, bohaterki, czytelniczki”. Sesja została zorganizowana przez Katedrę Modernizmu Europejskiego i Badań Kulturowych, Zakład Literatury XIX wieku i Kultur Regionalnych, Zespół Badań Regionalnych oraz Fundację Uniwersytetu w Białymstoku, dzięki dofinansowaniu z Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Za całość odpowiadali dr hab. Katarzyna Sawicka-Mierzyńska, dr hab. prof. UwB Marek Kochanowski oraz dr hab. prof. UwB Danuta Zawadzka z Zespołu Badań Regionalnych.

W konferencji wzięli udział badacze z Uniwersytetu w Białymstoku, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wygłoszone referaty dotyczyły między innymi twórczości Melanii Burzyńskiej, Piotra Netserowicza, Elżbiety Drużbackiej, Elizy Orzeszkowej, Miry Łukszy czy Krzysztofa Gedroycia. Przedmiotem namysłu referentów była specyfika kobiecych doświadczeń, zdeterminowanych, z jednej strony, genderowo, z drugiej – lokalnie. Przełożyło się to również na efektywne przecięcie dwóch badawczych perspektyw: feministycznej i noworegionalistycznej. W 2022 roku, jako piąty tom serii „Biała Seria. Podlaski Regionalizm Literacki” ukaże się monografia stanowiąca pokłosie konferencji.

Szczegóły

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Różne aspekty gry i grywalizacji w kulturze XXI wieku”

Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego
oraz
Koło Naukowe Humanistyki Cyfrowej KUL
mają zaszczyt zaprosić na
Ogólnopolską Konferencję Naukową
„Różne aspekty gry i grywalizacji w kulturze XXI wieku”
Termin: 6-7 grudnia 2021 r.
Online

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Różne aspekty gry i grywalizacji w kulturze XXI wieku”, organizowanej przez Koło Naukowe Humanistyki Cyfrowej KUL oraz Katedrę Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL. Konferencja jest skierowana zarówno do studentów, doktorantów i pracowników naukowych. Chcielibyśmy, aby w czasie konferencji gry oraz grywalizacja stały się przedmiotem refleksji badawczej specjalistów reprezentujących różne dyscypliny naukowe.

Proponowany zakres zagadnień poruszanych w referatach:
➢ rola gier w kulturze,
➢ etnografia graczy, etnografia przemysłu gier,
➢ historia gier,
➢ historia w grach,
➢ przedstawienie dziedzictwa narodowego w grach,
➢ wykorzystanie gier w nauczaniu formalnym i nieformalnym,
➢ motyw gry w literaturze,
➢ gra jako forma literatury,
➢ gry komputerowe jako pole walki o prawdę historyczną,
➢ współczesne metody i technologie projektowania gier,
➢ wykorzystanie grywalizacji w różnych sektorach,
➢ ekonomiczne i społeczne aspekty gier,
➢ e-sport a sporty tradycyjne,
➢ gry radiowe i telewizyjne,
➢ miasto i gry – gry miejskie,
➢ gry w świetle prawa,
➢ pozytywne i negatywne skutki grania w gry,
➢ kulturowe konteksty gier,
➢ regionalne kultury gier komputerowych,
➢ cyfrowe i tradycyjne wydania gier komputerowych,
➢ gra w hazard, loot boxy i gambling,
➢ etyka gracza,
➢ muzyka i grafika w grach.

Jednocześnie chcemy zaznaczyć, że jesteśmy otwarci na inne propozycje, które dotykają problemu badawczego konferencji.

Czekamy na Państwa formularze zgłoszeniowe do 20 listopada 2021 r.
Link do formularza zgłoszeniowego:
https://forms.gle/FW2DX6Pi9WdEuSha8

Udział w konferencji jest bezpłatny.
Każdy prelegent otrzyma zaświadczenie poświadczające wygłoszenie referatu. Czas na wystąpienie to 15 min. Po zakończonym panelu nastąpi czas na dyskusję i pytania do referentów, na co przewidujemy około 20 minut.
Planowana jest publikacja pokonferencyjna w formie e-booka, do której zakwalifikowane zostaną artykuły po pozytywnej recenzji. Książka zostanie wydana w wydawnictwie z listy ministerialnej.

Artykuły należy nadesłać do 30.01.2022 r.

Wszystkie informacje dotyczących formatowania artykułów prześlemy pod koniec listopada wraz informacją o zakwalifikowaniu do konferencji. Otrzymają wtedy Państwo również szczegółowy program konferencji.

Komitet organizacyjny

lic. Jolanta Błaszczuk
lic. Weronika Gil
lic. Angelika Izdebska
mgr Dawid Kowalczyk
lic. Łucja Przytuła
mgr Agata Tkaczyk
lic. Sylwia Wakuła
Patronat Honorowy
JM Rektor KUL ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski

Komitet naukowy

dr Monika Szabłowska-Zaremba
dr Agnieszka Karczewska
dr hab. Lech Giemza, prof. KU

Patronat Honorowy
JM Rektor KUL ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski

Patroni medialni:

Konferencja: Języki słowiańskie w rozwoju i wzajemnych kontaktach

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Języki słowiańskie w rozwoju i wzajemnych kontaktach

Białystok, 23 września 2021 r. (online)

Konferencja jest kontynuacją w rozszerzonej formule seminarium poświęconego językom ruskim w rozwoju historycznym i kontaktach z polszczyzną, zorganizowanego na Uniwersytecie w Białymstoku we wrześniu 2017 roku.

W obecnej edycji przedmiotem uwagi czynimy ewolucję wszystkich języków słowiańskich: historyczne i współczesne tendencje rozwojowe, obserwowane w poszczególnych językach i dialektach, opisywane także w ujęciu porównawczym z uwzględnieniem kontaktów interlingwalnych.

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń między badaczami zajmującymi się tematyką slawistyczną w polskich i zagranicznych ośrodkach naukowych. Refleksji zostaną poddane zarówno zagadnienia nowe, niedostatecznie zgłębione, jak i tematy już podejmowane, lecz wymagające reinterpretacji bądź rozwinięcia.

Spektrum tematyczne konferencji obejmuje następujące obszary:

 • systemy leksykalno-gramatyczne języków słowiańskich w badaniach synchronicznych i diachronicznych
 • języki słowiańskie i indoeuropejskie w ujęciu porównawczym
 • kontakty języków słowiańskich w perspektywie czasowej i terytorialnej
 • zapożyczenia w językach słowiańskich
 • kulturowe i społeczne aspekty badań języków słowiańskich
 • ewolucja dialektów słowiańskich
 • systemy onimiczne Słowiańszczyzny.

Program

Link do konferencji:
https://us02web.zoom.us/j/85182981857?pwd=b3grNHRzT05uNzQ4SVJEU0pxd0tSUT09

The International Academic Conference THE PROBLEM OF CULTURAL DIALOGUE EAST – WEST. Literature, Language, Science

The Faculty of Philology
The Centre for Literary Studies
The Centre for Linguistic Studies
The University of Białystok

and

The Department of Asian Languages
The School of Foreign Languages
The University of Jordan (Amman)

The International Academic Conference THE PROBLEM OF CULTURAL DIALOGUE EAST – WEST. Literature, Language, Science

26 May, 2021

Programme
Abstracts and bios
Instructions for sharing the presentation on the ZOOM

Konferencja: Kształcenie filologiczne – nurty badawcze i aplikacje dydaktyczne

Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku
serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w międzynarodowym seminarium naukowo-dydaktycznym

Kształcenie filologiczne – nurty badawcze i aplikacje dydaktyczne

Białystok, 22 lutego 2021 r.

Celem seminarium jest wymiana obserwacji na temat szeroko rozumianego kształcenia uniwersyteckiego, zarówno w kontekście dydaktyki poszczególnych przedmiotów, jak i badań dotyczących edukacji akademickiej w zakresie dyscyplin dominujących w kształceniu filologicznym, tj. językoznawstwa i literaturoznawstwa. Zależy nam również na podzieleniu się doświadczeniami z nauczania zdalnego, które, jak można przypuszczać, stanie się integralnym elementem dydaktyki akademickiej oraz podjęciu próby wspólnego wypracowania metod podnoszenia jakości kształcenia. Pozostawiając Państwu wybór szczegółowych aspektów dydaktycznych i problemów badawczych związanych z proponowaną tematyką seminarium, sugerujemy następujące obszary refleksji:

 1. Nurty w dydaktyce na kierunkach filologicznych, edukacja językoznawcza i literaturoznawcza (Reforma 2.0)
 2. Specjalności w ramach kierunków filologicznych
 3. Efektywne, nowoczesne pomoce dydaktyczne (w tym IT) w edukacji filologicznej
 4. Materiały dydaktyczne, sylabusy, plany, programy kształcenia – ich rodzaje, funkcjonalność i zastosowania
 5. Nauczanie zdalne – wnioski z eksperymentu
 6. Umiędzynarodowienie procesu kształcenia
 7. Motywacja studenta i pracownika
 8. Narzędzia indywidualizacji procesu kształcenia uniwersyteckiego
 9. Monitorowanie osiągnięć studenta
 10. Ewaluacja potencjału i efektywności pracowników uczelni wyższych w zakresie dydaktyki
 11. System wsparcia nauczycieli akademickich w pracy dydaktycznej (Czy istnieje? Jaki powinien być?)
 12. Kształcenie uniwersyteckie a potrzeby rynku pracy, profil absolwenta
 13. Losy zawodowe absolwentów kierunków filologicznych

Na propozycje tematów wraz ze streszczeniem czekamy do 18 grudnia 2020 roku.
Prosimy o przesłanie karty zgłoszenia na adres mailowy Sekretarzy:
– zgłoszenia polsko- i angielskojęzyczne dr Karolina Szymborska k.szymborska@uwb.edu.pl
– zgłoszenia rosyjskojęzyczne

Czas wystąpienia: 20 minut.
Język konferencji: polski, rosyjski, angielski.

Komitet organizacyjny zastrzega sobie prawo do wyboru referatów.
Udział w konferencji jest bezpłatny. Obrady będą odbywały się online, o szczegółach technicznych poinformujemy w kolejnych mailach.

Przewidujemy publikację recenzowanej monografii w wydawnictwie z listy MNiSW. Na teksty czekamy do 30 kwietnia 2021 roku, wytyczne edytorskie prześlemy w osobnym mailu.

Komitet organizacyjny:
dr hab. Marzanna Karolczuk
dr Ewa Lewicka-Mroczek
dr hab. Katarzyna Sawicka-Mierzyńska
dr Karolina Szymborska – Sekretarz
mgr Ludmiła Siegień – Sekretarz

Projekt finansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” na lata 2019-2022 nr projektu 09/RID/2018/19 kwota finansowania 8 791 222,00 zł.

Zaproszenie w języku polskim wraz z kartą zgłoszeniową
Zaproszenie w języku rosyjskim wraz z kartą zgłoszeniową
Zaproszenie w języku angielskim wraz z kartą zgłoszeniową

Międzynarodowa konferencja językoznawcza

« Le mot dans la langue et dans le discours 3 : la construction du sens »

W dniach 17-18 września 2020 r. odbędzie się międzynarodowa konferencja językoznawcza „Le mot dans la langue et dans le discours 3: la construction du sens”, zorganizowana wspólnie przez Zakład Filologii Francuskiej Uniwersytetu w Wilnie oraz Zakład Językoznawstwa Francuskiego Uniwersytetu w Białymstoku.

Konferencja będzie miała formę zdalną. Transmisja otwarcia oraz wykładów plenarnych: https://www.youtube.com/channel/UCsK5BhxlY80SqwsqzMixhaQ

Program

Komitet organizacyjny:

Przewodnicząca: Vitalija Kazlauskienė (Uniwersytet w Wilnie)
Joanna Cholewa (Uniwersytet w Białymstoku)
Urszula Kochanowska (Uniwersytet w Białymstoku)
Sara Moroz (Uniwersytet w Białymstoku)
Daiva Repeikaitė-Jarmalavičienė (Uniwersytet w Wilnie)
Diana Sroda (Uniwersytet w Wilnie)
Miroslaw Stasilo (Uniwersytet w Wilnie)
Inga Šerniuvienė (Uniwersytet w Wilnie)
Vita Valiukienė (Uniwersytet w Wilnie)

Strona konferencji: https://www.constructiondusens.flf.vu.lt/

Międzynarodowa konferencja interdyscyplinarna Język humoru – humor języka

Zakład Językoznawstwa Wschodniosłowiańskiego
i Onomastyki Regionalnej

Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku

zaprasza
filologów, kulturoznawców, filozofów, psychologów
na Międzynarodową konferencję interdyscyplinarną

Język humoru – humor języka

17-18 września 2020 r.                                                   Białystok (Polska)

Ze względu na sytuację epidemiologiczną konferencja zostanie zorganizowana online.
Strona konferencji: https://konferencjahumor2020.wordpress.com   

Adres: Zakład Językoznawstwa Wschodniosłowiańskiego i Onomastyki Regionalnej, Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, Białystok

Komitet organizacyjny:

prof. dr hab., kierownik Katedry Językoznawstwa Slawistycznego Uniwersytetu w Białymstoku Uniwersytetu w Białymstoku Leonarda Dacewicz

dr hab., kierownik Zakładu Językoznawstwa Wschodniosłowiańskiego i Onomastyki Regionalnej Elżbieta Bogdanowicz

dr Olga Anchimiuk
dr Eugenia Maksimowicz
dr Robert Szymula

Główne obszary tematyczne konferencji:

 – Językowo-kulturowy aspekt humoru
 – Humor w dyskursach
 – Humor w tłumaczeniu
 – Humor jako narzędzie zabawy językowej
 – Humor w odmianach stylistycznych języka
 – Wykorzystanie humoru w nauce języków
 – Zjawisko humoru jako przedmiot analizy społeczno-filozoficznej
 – Humor jako przedmiot badań interdyscyplinarnych

Języki robocze konferencji:

polski, rosyjski, białoruski, ukraiński, angielski

Opłata konferencyjna wynosi 120 PLN (równowartość 25 euro), podatek VAT nie jest naliczany [numer rachunku bankowego zostanie wskazany w kolejnym liście informacyjnym].

Opłata konferencyjna obejmuje opłatę za druk materiałów konferencyjnych, certyfikat i za publikację artykułów uczestników.

Certyfikaty uczestnictwa w konferencji będą wysyłane drogą pocztową oraz w wersji elektronicznej.

Materiały zostaną opublikowane w recenzowanym i punktowanym czasopiśmie naukowym „Linguodidactica” lub w innym recenzowanym i punktowanym czasopiśmie naukowym wydawanym przez Uniwersytet w Białymstoku. Istnieje także możliwość publikacji w monografii pokonferencyjnej.

Czekamy na Państwa zgłoszenia do 30 lipca 2020 roku

na adres:
konf.humor2020@interia.pl

Komitet organizacyjny zastrzega sobie prawo selekcji materiałów w oparciu o kryteria oryginalności i zgodności z tematyką konferencji.