Czasopisma Wydziałowe

Strona główna   /  Czasopisma Wydziałowe

Aplikacja online przeznaczona do zgłaszania artykułów do publikacji w czasopismach Wydziału filologicznego.

Platforma cyfrowa czasopisma została wykonana w ramach realizacji zadania 1.4 ze środków projektu finansowanego w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” na lata 2019-2022 nr projektu 009/RID/2018/19 kwota finansowania 8 791 222,00 zł.

Czasopismo poświęcone jest zagadnieniom z zakresu języka i literatury krajów angielskiego obszaru kulturowego oraz dyscyplin pokrewnych, takich jak kształcenie językowe, translatoryka, kulturoznawstwo, komunikacja interkulturowa. Wydawane jest w języku angielskim. Celem czasopisma jest stworzenie forum do międzynarodowej dyskusji dotyczącej aktualnych tendencji w obrębie filologii angielskiej, językowych badań porównawczych, komparatystyki literackiej i literacko-kulturowej. Publikujemy artykuły z zakresu językoznawstwa teoretycznego i stosowanego, teorii literatury i krytyki literackiej, a także prace o charakterze interdyscyplinarnym. Oprócz artykułów naukowych, w czasopiśmie zamieszczane są dyskusje, recenzje oraz sprawozdania z wydarzeń naukowych. W latach 2019-2020 czasopismo jest objęte ministerialnym programem „Wsparcie dla czasopism naukowych” (liczba punktów w wykazie MNiSW – 20).

Problematyka materiałów zamieszczanych w roczniku dotyczy szeroko rozumianych zagadnień związanych z wybranymi problemami językoznawczymi i z nauczaniem języków obcych. W czasopiśmie publikowane są zarówno opracowania z zakresu konfrontacji różnych poziomów języka, jak i artykuły, mające charakter praktyczny. Odzwierciedlają one najnowsze tendencje w lingwistycznym paradygmacie XXI wieku oraz interdyscyplinarną interpretację problematyki metodycznej. Rocznik przyjmuje do druku materiały w języku rosyjskim, białoruskim, ukraińskim, polskim, angielskim, niemieckim, francuskim. Oprócz artykułów Redakcja zamieszcza także recenzje merytoryczne, oceniające i polemiczne. Rocznik znajduje się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (w latach 2019-2020 objęty jest programem „Wsparcie dla czasopism naukowych”). Liczba punktów w wykazie MNiSW – 20.

„Studia Wschodniosłowiańskie” – rocznik naukowy poświęcony zagadnieniom języka i literatury narodów wschodniosłowiańskich oraz dyscyplin pokrewnych takich jak kulturoznawstwo, komunikacja interkulturowa, translatoryka, komparatystyka polsko-wschodniosłowiańska. Publikujemy artykuły z językoznawstwa teoretycznego i stosowanego, w ujęciu synchronicznym i diachronicznym, teorii i historii literatury, krytyki literackiej, a także prace o charakterze interdyscyplinarnym.  Oprócz artykułów naukowych, w czasopiśmie są zamieszczane recenzje publikacji krajowych i zagranicznych oraz sprawozdania z wydarzeń naukowych. Redakcja czasopisma dużą wagę przywiązuje do umiędzynarodowienia wyników badań. Teksty są publikowane w językach wschodniosłowiańskich, języku polskim i angielskim. W latach 2019-2020 czasopismo jest objęte ministerialnym programem „Wsparcie dla czasopism naukowych” (liczba punktów w wykazie MNiSW – 20).

Rocznik ukazuje się regularnie od 2000 roku. Z naukowego periodyku, na którego łamach prezentowali wyniki własnych dociekań przedstawiciele białostockiego środowiska językoznawczego, „Białostockie Archiwum Językowe” szybko przekształciło się w czasopismo o zasięgu ogólnopolskim. Obecnie publikują w nim poloniści, slawiści, angliści, romaniści i germaniści z Polski i zagranicy. Celem czasopisma jest stworzenie forum wymiany myśli i poglądów dla badaczy z polskich i zagranicznych środowisk językoznawczych. Publikujemy artykuły pisane w języku polskim i innych językach europejskich, z zakresu językoznawstwa ogólnego, synchronicznego, diachronicznego, porównawczego, kognitywnego i kulturowego, glottodydaktyki, socjolingwistyki, dialektologii, etnolingwistyki, stylistyki, kultury języka, onomastyki, semantyki, mediolingwistyki oraz innych działów szeroko pojętej lingwistyki. Międzynarodowej i interdyscyplinarnej wymianie myśli służy elektroniczna wersja „BAJ-a” oraz publikowanie tekstów online. Czasopismo notowane jest na liście ICI Journal Master, a także indeksowane jest w bazach CEEOL, CEJSH, Google Scholar Citations.

Czasopismo poświęcone jest zagadnieniom z zakresu literatury, języka, historii i kultury białoruskiej. Ukazują się w nim publikacje wybitnych slawistów z krajowych i zagranicznych ośrodków akademickich, którzy prezentują wyniki swoich badań w językach białoruskim, polskim, innych słowiańskich oraz w podstawowych językach kongresowych, co sprzyja upowszechnieniu wiedzy w obiegu międzynarodowym. Celem czasopisma jest stworzenie platformy wymiany doświadczeń specjalistów różnych dziedzin naukowych oraz forum do międzynarodowej dyskusji dotyczącej aktualnych tendencji w obrębie białorutenistyki, komparatystyki literackiej i literacko-kulturowej, językowych badań porównawczych, a także aktualizacja historycznych i współczesnych opinii o zagadnieniach związanych z białorutenistyką. Publikujemy artykuły z zakresu teorii literatury i krytyki literackiej, językoznawstwa teoretycznego i stosowanego, a także prace o charakterze interdyscyplinarnym. Oprócz artykułów naukowych w czasopiśmie zamieszczane są recenzje oraz sprawozdania z wydarzeń naukowych (liczba punktów za publikację  – 5).

„Białostockie Studia Literaturoznawcze” to półrocznik wydawany przez Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku. Czasopismo zostało zaprojektowane jako otwarte forum dyskusyjne, służące prezentacji prac z zakresu szeroko pojętej wiedzy o literaturze: historii i teorii literatury, metodologii badań literackich, komparatystyki i krytyki literackiej. Ze względu na zróżnicowanie gatunków dyskursu literaturoznawczego artykuły publikowane są w kilku działach, z których trzy mają stały charakter: „Studia i szkice”, „Lektury i dyskusje”, „Interpretacje”. Osobno zamieszczane są sprawozdania z konferencji, przeglądy czasopism zagranicznych, archiwalia i regionalia. Artykuły Publikujemy artykuły w języku polskim, angielskim, francuskim i niemieckim. Czasopismo Realizuje politykę OPEN ACCESS i jest indeksowane w bazach CEEOL, CEJSH, EBSCO ULTIMATE.